Ağustos 2022 Meclis Kararları

KARAR 77
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 25/07/2022 tarih ve 4974 sayılı yazıları ile gündeme alınan ; 5 Temmuz 2022 Salı Günü Resmi
Gazete de yayınlanan DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 7417 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde ; MADDE 39­
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar” ibaresi “1/7/2022 tarihine kadar” şeklinde, fıkrada yer alan “12/10/2004” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.
Denilmektedir. Belediye Başkanlığımızca yukarıda belirtilen kanuna istinaden adres tespit ­ Elektrik ve Su Aboneliği yazısının
verilebilmesi için gerekli tahakkuk bedelinin 500 TL (BEŞYÜZTÜRKLİRASI) olarak belirlenebilmesi için gerekli Meclis Kararının
alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Cemal Demirdağ söz aldı.
Arkadaşlar teklifin imar ve şehircilik müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya
sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 78
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/07/2022 tarih ve 5160 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız 2022 yılı
bütçesi oluşan enflasyondan kaynaklı artışlardan dolayı (akaryakıt giderleri, personel giderleri, taşıt bakım ve onarım giderleri, malzeme alımı
giderleri), 2022 yılı bütçesine 35.000.000,00 TL ek bütçe talebimizin Belediyemiz meclisince görüşülmek üzere; Belediye Meclisine
havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Cemal Demirdağ söz aldı. Arkadaşlar
teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 79
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek 02/08/2022 tarih ve 10 sayılı Komisyonunun Adres Tespiti – Elektrik ve Su Aboneliği
Yazısının verilebilmesi için tahakkuk bedelinin 1000 TL (BİNTÜRKLİRASI) olarak belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunu görüşülmesi ve
onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen ” 5 Temmuz 2022 Salı Günü
Resmi Gazete de yayınlanan DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 7417 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde ; MADDE 39-
351985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar” ibaresi “172022 tarihine kadar” şeklinde, fıkrada yer alan “12102004” ibaresi “31122021” şeklinde değiştirilmiştir.
Denilmektedir. Belediye Başkanlığımızca yukarıda belirtilen kanuna istinaden adres tespit ­ Elektrik ve Su Aboneliği yazısının
verilebilmesi için gerekli tahakkuk bedelinin 1000 TL (BİNTÜRKLİRASI) olarak belirlenebilmesi için gerekli Meclis Kararının alınmasını
Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul
edilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon
raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 80
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonun 02/08/2022 tarih ve 13 sayılı Ek bütçe artarımı ile ilgili komisyon raporunun
görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz
Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Belediye Başkanlığımız 2022 yılı bütçesi oluşan enflasyondan kaynaklı artışlardan
dolayı (akaryakıt giderleri, personel giderleri, taşıt bakım ve onarım giderleri, malzeme alımı giderleri), 2022 yılı bütçesine 35.000.000,00 TL ek
bütçesi ile ilgili, yazı ekinde komisyonumuza sunulan tablolar komisyonumuzca incelenmiş olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce
hazırlanan ek bütçenin 40.000.000,00­TL olarak kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.