Kasım 2015 Meclis Kararları

KARAR 80
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün Belediye Ba?kanl???m?z hizmetlerinde kullan?lmak üzere 2 adet lastik tekerlekli kaz?c? yükleyici ile ata?manlar? , malady 1 adet paletli ekskavatör ile ata?manlar?, 1 adet arazöz ,3 adet hidrolik k?r?c?, 1 adet çok amaçl? küçük silindir, 2 adet s?k??t?rmal? çöp kamyonu ve 2 adet mobil yol süpürgesi al?m? i?inde kullan?lmak üzere iller bankas? A.?. den kredi kullan?lmas?, krediye konu i?le ilgili her türlü i?lemi yapmaya Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’?n yetkilendirilmesi ile ilgili teklifi okundu. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar Plan bütçe komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 81
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 18/10/2015 tarih ve 40 nolu 2016 y?l? Gelir tarifesi ile ilgili komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen; Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu Ba?kanl???’nda Mü?terek Komisyonu Belediyemiz Meclisinin 06/10/2015 tarihli 74 Say?l? karar? ile komisyona havale olunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünce haz?rlanan 2016 Y?l? Gelir Tarifesi ile lgili maddeyi görü?mek üzere 18/10/2015 tarihinde saat 11,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplant? salonunda topland?.
Komisyonumuzca Mali Hizmetler Müdürlü?ünce haz?rlanan 2016 y?l? Fiyat Tarifesi tek tek incelenerek a?a??daki ?ekilde gelir tarifesi olu?turulmas?na oy birli?i ile karar verilmi?tir.
KARAR 82
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Fen ??leri Müdürlü?ünün Mülkiyeti Belediye Ba?kanl???m?za ait at?l durumda bulunan ve ekonomik getirisi bulunmayan ekli listede yaz?l? ta??n?r ve ta??nmaz mallar?n belediye ba?kanl???m?za gelir getirmek amac?yla 5393 say?l? Belediye kanununun 18/e maddesi uyar?nca sat?? karar? al?nmas? ile ilgili teklifi okundu. Madde hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Teklifin Tar?m Orman ve Mahalle Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Teklifin Tar?m Orman ve Mahalle Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesine oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 83
Gündem d??? gündeme al?nan madde gere?i : Belediyemiz , KARG?DER, Ç.Ü. Karaisal? Meslek Yüksek Okulu ve Halk E?itimi Merkezi Müdürlü?ü ile ortakla?a gerçekle?tirilecek olan Karaisal?’da Yenilebilir Yabani Nebat?n ve Ot Yemeklerinin ara?t?r?lmas? Karaisal?’da Eko Turizmin Geli?tirilmesi adl? projede kullan?lmak üzere bütçede ayr?lan 10.000-TL nin haz?rlanan projeye istinaden 12.810-TL ödenek ayr?lmas? ile ilgili teklifin görü?ülmesine geçildi. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar benim teklifim müdürlü?ünden geldi?i gibi teklifin kabul edilmesi dedi. Rifat KÖRO?LU ‘nun teklifi oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Rifat KÖRO?LU’ nun teklifinin kabulüne oy çoklu?u ile karar verildi.
KARAR 84
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 05/11/2015 tarih ve 41 say?l? raporunun görü?ülmesine geçildi. raporda aynen; Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu Ba?kanl???’nda Mü?terek Komisyonu Belediyemiz Meclisinin 04/11/2015 tarihli 80 Say?l? karar? ile komisyona havale olunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün Belediye Ba?kanl???m?z hizmetlerinde kullan?lmak üzere 2 adet lastik tekerlekli kaz?c? yükleyici ile ata?manlar? , 1 adet arazöz ,1 adet kompresör, 1 adet paletli ekskavatör ile ata?manlar?, 3 adet hidrolik k?r?c?, 1 adet çok amaçl? küçük silindir, 2 adet s?k??t?rmal? çöp kamyonu ve 2 adet mobil yol süpürgesi al?m? i?inde kullan?lmak üzere iller bankas? A.?. den kredi kullan?lmas?, krediye konu i?le ilgili her türlü i?lemi yapmaya Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’?n yetkilendirilmesi ile ilgili teklifi görü?ülmek üzere 05/11/2015 tarihlerinde Belediyemiz Meclis Toplant? salonunda topland?.
Komisyonumuzca teklif görü?ülmü? olup, Belediye Ba?kanl???m?z hizmetlerinde kullan?lmak üzere 2 adet lastik tekerlekli kaz?c? yükleyici ile ata?manlar? , 1 adet arazöz ,1 adet kompresör, 1 adet paletli ekskavatör ile ata?manlar?, 3 adet hidrolik k?r?c?, 1 adet çok amaçl? küçük silindir, 2 adet s?k??t?rmal? çöp kamyonu ve 2 adet mobil yol süpürgesi al?m? i?inde kullan?lmak üzere iller Bankas? A.?. den kredi kullan?lmas?na, krediye konu i?le ilgili her türlü i?lemi yapmaya Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’?n yetkilendirilmesine , kullan?lacak olan kredi için ?çi?leri Bakanl???ndan izin al?nmas?na oy birli?i ile karar verildi. denilmekte olup, komisyon raporu hakk?nd söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.