Şubat 2022 Meclis Kararları

KARAR 30
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Karapınar Mahallesi 238 ada 6 parselde Belediye Başkanlığımızca kurulacak olan 153,6 kWp
Güneş enerji Santrali ve Santralin kurulacağı yüksek çelik sehpanın kurulumu için İller Bankası A.Ş.’ den 5.500.000,00 ( Beş Milyon Beşyüz Bin) TL
Kredi kullanılması için, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası
A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın
mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi
teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,
gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin
edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam
eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak
ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller
Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde
yer alan alan koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki
verilmesi hususun da gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.
Üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz aldı. Arkadaşlar Teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum.
Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 31
Belediyemiz Meclis Üyesi Cemal DEMİRDAĞ ‘ın İlçemiz Selampınar Mahallesi içerisinde bulunan daha önce Hükümet Konağı
Sokağı olarak isim verilen sokağın Orgeneral Ali ÇARDAKÇI Paşa Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifinin Belediyemiz
Meclisince görüşülmek üzere Havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.
Üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif
ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 32
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve AB Arasında Şehir EşleştirmeII:
Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı (Türkiye ve AB Arasında Şehir EşleştirmeII
(Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı
(TTGS-II) (CFCU/ TR2020/DG/01/A2-01 – EuropeAid/173144/ID/ACT/T)R te)k lif çağrısı kapsamında belediyemizin bu çağrıya bir proje ile
katılım sağlaması için yapılacak olan proje ortaklıklarında Belediyemizi temsile ve ilzama Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi
hususunda Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.
Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi.
Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
T.C.
ADANA KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Dönem(Yıl) : 4(2019)
Toplantı : 2
Birleşim : 1
Oturum : 1
Karar Tarihi : 01.02.2022
Karar No : 32
Karar Özeti: Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi.
Başkan
Saadettin ASLAN
Belediye Başkanı
Katip
Turgay BULUT
Belediye Meclisi
KARAR 33
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun GES Enerjisi için İller Banaksı A. Ş. den Kredi kullanılması ve Belediye Başkanı Saadettin
ASLAN a yetki verilmesi ile ilgili komisyon kararının Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup,
Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait
İlçemiz Karapınar Mahallesi 238 ada 6 parselde Belediye Başkanlığımızca kurulacak olan 153,6 kWp Güneş enerji Santrali veSantralin kurulacağı
yüksek çelik sehpanın kurulumu için İller Bankası A.Ş.’ den 5.500.000,00 ( Beş Milyon Beşyüz Bin) TL Kredi kullanılması için, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, v.s. ödemelerin İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak
Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir
kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin , İller Bankası A.Ş.ce
talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve ya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye , Belediyemiz
mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye
terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve
bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.Maddesinde yer alan koşullarının yerine getirilmesi
kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş
olup, Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon
raporu olamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon kararının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 34
Belediyemiz Meclis Üyesi Cemal DEMİRDAĞ ‘ın İlçemiz Selampınar Mahallesi içerisinde bulunan daha önce Hükümet Konağı Caddesi olarak
isim verilen caddesin Jandarma Orgeneral Ali ÇARDAKÇI Paşa Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.
Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclis Üyesi Cemal DEMİRDAĞ ‘ın İlçemiz Selampınar Mahallesi içerisinde bulunan daha önce
Hükümet Konağı Sokak olarak isim verilen sokağın 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin
Yönetmeliğin 4. maddesinin e fıkrasına göre uzun ve geniş yol olarak tarif edildiğinden söz konusu HÜKÜMET SOKAĞI isminin ORGENERAL
ALİ ÇARDAKÇI PAŞA CADDESİ olarak değiştirilmesi ile ilgili teklkifomisyonumuzca görüşülerek uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisinde
görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon kararı oylamaya sunuldu. Yapılan
oylama neticesinde komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 35
Belediyemiz Plan ve Bütçe Müşterek Komisyonunun Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili komisyon kararının
görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve AB Arasında Şehir EşleştirmeII:
Yeşil Bir Gelecek için
Eşleştirme Hibe Programı (Türkiye ve AB Arasında Şehir EşleştirmeII
(Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGSII)
(CFCU/
TR2020/DG/01/A2-01 – EuropeAid/173144/ID/ACT/TR)) teklif çağrısı kapsamında belediyemizin bu çağrıya bir proje ile katılım sağlaması için
yapılacak olan proje ortaklıklarında Belediyemizi temsile ve ilzama Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun
bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan
komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.