Aralık 2021 Meclis Kararları

KARAR 79
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 30/11/2021 tarih ve 2933 sayılı yazılarında; Görevi gereği Zabıta Hizmetlerinin sürekliliğini
sağlamak için Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 Devlet
Memurları Kanununda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı kalmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, Bütçe Kanununun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2022 yılı için ödenecek mesai ücretinin
Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereğince Belediye Meclisince gerekli
kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmekte olup teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesi teklif edildi. Teklif
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 80
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici işçiler başlıklı 24 üncü maddesinde;
Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde
belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre
hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir, denilmektedir. İlgili yönetmelik gereğince Belediyemizde 167
adet memur kadrosu bulunduğundan Belediye Başkanlığımızca 2022 yılında 167×20/100= 34 34×12=408 adam/ay olarak geçici işçi çalıştırılmak
üzere vize alınması hususunda karar alınmak üzere; Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.
KARAR 81
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun Maktu Mesai ile ilgili komisyon raporu yazı ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek
ve onaylanmak üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 30/11/2021 tarih ve
E.2933 sayılı yazılarında; Görevi gereği Zabıta Hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde sürekli
hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süresi ve saatlerine bağlı kalmaksızın hizmetin
aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun “K cetveli” ile belirlenen
“Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmektedir. Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2022
yılı için ödenecek mesai ücretinin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi gereğince
Belediye Meclisince gerekli kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmekte olup, komisyonumuzca görüşüldü. Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2022 yılı için Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan ücretten ödenmesine komisyonumuzca oy
birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi
kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 82
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun işçi vizeleri ile ilgili komisyon raporu yazı ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince
görüşülmek ve onaylanmak üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, komisyon raporunda aynen ; Belediye Başkanlığımızca 2022
yılı içerisinde çalıştırılacak olan geçici işçilerin belirlenmesi ile ilgili madde komisyonumuzca görüşülmek üzere 03/12/2021 tarihinde saat 10:00 ‘da
toplandı ve görüşülmeye başlandı. Komisyonumuzca görüşülme neticesinde; Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları
bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere
bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.
Denilmekte olup, ilgili yönetmelik gereğince yapılan hesaplama neticesinde Belediyemizde 167 adet memur kadrosu bulunduğundan 167×20/100=34
34×12=408 adam/ay yapmakta olduğu hesaplanmış olup, Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda 2022 yılında belediyemizde
çalıştırılacak olan geçici işçilerin 34×12=408 adam/ay olarak vize verilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 83
Gündem dışı Meclis Başkanı tarafından gündeme alınan teklifte ; Belediyemiz meclis üyeleri ve memurlarının 20­24 Aralık 2021 tarihleri arasında
Konaklama ve ulaşım giderlerini Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanmak üzere K.K.T.C. MİHDER tarafından yapılacak olan seminere
katılmak üzere karar alınmak üzere meclise havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde
MİHDER (Mahalli İdareler Hizmet Derneği) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde 20­24 ARALIK 2021 tarihleri arasında yapılacak olan
eğitim seminerine Belediye Başkanı , Meclis Üyeleri ve Memurlarının konaklama ve ulaşım giderleri Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere
katılımının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.