Karaisalı Belediye Başkanlığınca Satışı Yapılacak Taşınmazlar İhale İlanı

  • Yazının Tarihi: 14 Mayıs 2018
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Karaisalı Belediye Başkanlığınca Satışı Yapılacak Taşınmazlar İhale İlanı

İDARE BİLGİLERİ İdare Adı: Karaisalı Belediye Başkanlığı Adresi: Karapınar Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Karaisalı ADANA Telefon No: 0322.551.32.80 Faks No: 0322.551.32.87
Adana İli Karaisalı İlçesinde bulunan gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi C bendinde belirtilen açık ihale usulü ile 45. Maddesinin açık teklif usulüne göre ihale ile satılacaktır.
Ekli listede belirtilen Karaisalı Belediyesine ait gayrimenkuller; Belediye Başkanlığımızca 07.06.2018 Perşembe günü saat 10:00’da Karaisalı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak açık ihale ile satılacaktır.
Ekli listede belirtilen fiyatlar arsa, tarla, bağ, bahçe değeridir. Taşınmaz üzerinde bina, ahır vb. yapı bulunmayabilir.
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgiler Karaisalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilirler ve Taşınmaz Mal satış şartnamesini 75 TL (YETMİŞBEŞTL) Ücret karşılığında satın alabilirler.
İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İsteklilerin geçici teminat bedelini ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine veya Belediye banka hesabına yatırmaları ve Açık ihale usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Gayrimenkul bedelleri ihale sonucunun tebliğine müteakip 15 gün içerisinde peşin ödenebileceği gibi, %60 peşinat geriye kalan %40’lık kısmı ise bir ay sonrada ödenebilecektir.
İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
İhale dosyasında bulunacak belgeler :
Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdanı sureti fotokobisi.
Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
Gerçek Kişi adına Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.
Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
Şartname alındı makbuzu.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
İhale ve satışla ilgili ve olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderler ile Alım-Satıma ilişkin her türlü masraf ve giderler alıcıya aittir. İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. Alınmayacaktır.
İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Karaisalı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 Sayılı Devle ihale Yasası hükümleri uygulanır.
İhaleye giren herkes, Şartnameyi okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

Karaisalı Belediye Başkanlığınca Satışı Yapılacak Taşınmazlar İhale İlanı İçin Buraya Tıklayın

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın

EYE IN RURAL PROJESİ

Elektronik Belge Doğrulama