Kasım 2017 Meclis Kararları

Karar 66
Gündemde bulunan madde gere?i:; Belediyemiz Meclisinin 31/10/2017 tarih ve E.1820 Say?l? yaz?lar?nda Belediyemiz Meclisinin 20/10/2017 tarihli toplant?s?nda gündem d??? görü?ülen ilçemiz s?n?rlar? yan?nda bulunan Kesiri Han?’n? tamamlayan 4. Murat zaman?nda yap?lan K?zlar Kulesi isimli tarihi yerin Dünya Kültür Miras?na yada kültürel miras?m?za al?nmas? ile ilgili meclisimizce görü?ülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu . Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin E?itim, Kültür , Gençlik ve Spor Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
Karar 67
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz E?itim Kültür , Gençlik ve Spor Komisyonu Ba?kanl???nda mü?terek komisyonunun 03/11/2017 tarih ve 1 nolu K?zlar Kulesi ile ilgili komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince E?itim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Ba?kanl???nda Mü?terek Komisyonumuzda görü?ülmek üzere 01/11/2017 tarih ve 66 say?l? karar? ile havale edilen; K?zlar Kulesi ‘nin Kültürel Mirasa kazand?r?lmas? ile ilgili konu için komisyonumuz 02-03/11/2017 tarihlerinde toplanm??t?r. Teklifte aynen “Belediyemiz Meclisinin 31/10/2017 tarih ve E.1820 Say?l? yaz?lar?nda Belediyemiz Meclisinin 20/10/2017 tarihli toplant?s?nda gündem d??? görü?ülen ilçemiz s?n?rlar? yan?nda bulunan Kesiri Han?’n? tamamlayan 4. Murat zaman?nda yap?lan K?zlar Kulesi isimli tarihi yerin Dünya Kültür Miras?na yada kültürel miras?m?za al?nmas? ile ilgili meclisimizce görü?ülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup komisyonumuzca konu ile ilgili söz konusu tarihi yerin Tarsus Belediyesi s?n?rlar? içerisinde olmas? nedeniyle Tarsus Belediyesi yetkilileri ve ?lgili müze müdürlükleri ile görü?üldü. Yap?lan ara?t?rma ve görü?meler neticesinde söz konusu K?zlar Kulesi isimli tarihi yerin 27/05/2010 tarihinde 1. Derece tarihi miras kayd?na al?nd??? ö?renilmi? olup, söz konusu yerin tarihi ve kültürel mirasa kazand?r?ld??? kanaatine var?lm??t?r. Gerekli tan?t?m ve çal??malar?n yap?lmas? için ilgili kurumlara karar?n gönderilmesine , Karar?m?z?n Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, Komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi
Karar 68
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Meclis Üyelerinden Abdulcelil SAK’?n meclis üyeli?inin görü?ülmesi ile ilgili teklif okundu. Teklifte aynen ; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 01/11/2017 tarih ve E.1847 say?l? yaz?lar?nda “ Belediyemiz Meclis Üyesi Abdulcelil SAK’?n toplant?lara üst üste 3 defadan fazla kat?lamad???ndan Belediye Meclis Çal??ma Yönetmeli?inin Madde9?A-(Ek:RG-27/11/2014-29188) de “ Meclis üyeli?i ölüm ve istifa durumunda kendili?inden sona erer. Meclis üyeli?inden istifa dilekçesi Belediye Ba?kanl???na verilir ve ba?kan taraf?ndan meclisin bilgisine sunulur. Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birle?im günü veya bir y?l içinde yap?lan toplant?lar?n yar?s?na kat?lmayan üyenin üyeli?inin dü?mesine savunmas? al?nd?ktan sonra üye tam say?s?n?n salt ço?unlu?uyla karar verilir” denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar bu konuyu daha önce meclis üyeli?inin devam? karar?nda konu?mu?tuk ve karar alm??t?k. Önceki al?nan karar?m?z?n ayn? ?ekli ile kabulünü Abdulcelil SAK ‘?n meclis üyeli?inin devam etmesini , teklifin geldi?i müdürlü?üne iadesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde (11 oy olumlu 2 red oyu ile) oy çoklu?u ile kabulüne karar verildi.
Karar 69
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Fen ??leri Müdürlü?ünce haz?rlanan 1/1000 ölçekli imar plan?n?n görü?ülmesi ve onaylanmas? ile ilgili teklifin görü?ülmesine geçildi. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Belediyemiz ?mar ve ?ehircilik Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havalesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
Karar 70
Gündem d??? gündeme al?nan madde gere?i; Belediyemiz Meclis Üyesi Rifat KÖRO?LU ‘nun Azerbaycan Cumhuriyeti Cebray?l Vilayeti ile Karaisal? Belediye Ba?kanl???m?z aras?nda Karde? ?ehir ilan edilmesi ile ilgili teklifin görü?ülmesine geçildi. Teklifte aynan “Belediyemiz Ba?kanl?k Makam?n?n ; Belediyemizce ekonomik i?birli?in güçlendirilmesi, hem?ehrilerimizin istek ve ihtiyaçlar?n? yerin getirme çabam?z içerisinde ?ehirlerimiz ve hem?ehrilerimiz aras?ndaki kar??l?kl? ili?kiyi art?rmak, ?ehirlerimiz aras?ndaki ba?? güçlendirmek , aram?zdaki diyalo?u geli?tirmek , kar??l?kl? deneyim al??veri?lerinde bulunmak , sorumluluk alan?m?za giren ve birlikte geli?memize katk? sa?layacak olan tüm konularda ortak faaliyetlerde bulunmak, hem?ehrilerimiz aras?ndaki ili?kileri güçlendirmek ve desteklemek üzere konukseverlik kurallar?na uygun olarak farkl?l?klar?m?za sayg? göstermek güven ortam? içerisinde ve dayan??ma ruhuyla davranarak hiçbir ayr?m gözetmeksizin tüm hem?ehrilerimizin kar??l?kl? ili?kilerimize kat?lma olana??n? güvence alt?na alarak özgürlük , demokrasi , ve hukukun üstünlü?ü evrensel kurallar?na ve ülkelerimiz aras?ndaki süregelen ili?kilere uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Cebray?l Vilayeti ile Karaisal? ?lçemizin Karde? ?ehir olunmas? için yaz?m?z?n meclisimize havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca Ba?kan söz ald?. Arkada?lar teklifin geldi?i gibi kabul edilmesini oylar?n?za sunuyorum. Dedi. Yap?lan oylama neticesinde kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
Karar 71
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?mar ve ?ehircilik Komisyonu Ba?kanl???nda Mü?terek Komisyonunun 1/1000 Ölçekli ?mar Plan? ?le ilgili 15/11/2017 Tarih ve 4 Nolu Komisyon Raporunun Görü?ürülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 69 say?l? karar? ile havale edilen Adana Büyük?ehir Belediye Meclisinin 11/08/2017 tarih ve 317 say?l? karar? ile onaylanan 1/5000 ölçekli Karaisal? ?lçesi Naz?m ?mar Plan?na uygun olarak Belediye Ba?kanl???m?zca 3194 ?mar Kanununun 8. Maddesi uyar?nca haz?rlat?lan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan?n? görü?mek ve de?erlendirme üzere komisyonumuz 07-08-09-10-13-14-15/11/2017 tarihlerinde toplanm?? olup, yap?lan incelemeler ve de?erlendirmeler sonucunda komisyonumuzca uygun bulunmu? olup, raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca oylamaya sunuldu. Yap?lan Oylama neticesinde oy çoklu?u ile (13 Kabul oyu, 1 red oyu kullan?lm??t?r.) kabulüne karar verildi.

Yorum Kapalıdır.