Mayıs 2017 Meclis Kararları

KARAR 42
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 28/04/2017 tarih ve 351 say?l? yaz?lar?nda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünce haz?rlanan 2016 y?l? kesin hesaplar? 5393 Say?l? Belediye Kanununun 34/a maddesi uyar?nca Belediyemiz Encümeninin 27/04/2017 tarihli toplant?s?nda görü?ülmü? olup, 5393 Say?l? Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gere?i hükümlerince Belediyemiz Meclisinde görü?ülmesi hususunda havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar 2016 y?l? kesin hesaplar?m?z?n incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Ba?kanl???nda Mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 43
Gündemde bulunan madde gere?i: Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 28/04/2017 tarih ve 347 say?l? yaz?lar?nda ; ?çi?leri Bakanl??? ve Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? Devlet Personel Ba?kanl??? taraf?ndan ç?kar?lan “Belediye ve Ba?l? Kurulu?lar? ile Mahalli ?dare Birlikleri Norm Kadro ?lke ve Standartlar?na Dair Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na ?li?kin Yönetmelik 22 MAYIS 2016 Tarihli 29719 say?l? R.G. de yay?mlanm??t?r. Belediyemiz C-7 grubunda olup, daha önce kurulmas? zorunlu müdürlükler hariç di?er müdürlük say?s? 8 iken bu yönetmelik gere?ince 9 ‘a yükselmi?tir. Belediyemizce ilçemiz halk?na ve d??ar?dan gelen misafirlerimize daha kaliteli ve sa?l?kl? hizmet verebilmemiz amac?yla Belediyemiz Norm Kadrosuna Bas?n Yay?n ve Halkla ?li?kiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususunda, Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda Mü?terek Komisyonda görü?ülmek üzere havalesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan Oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 44
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 28/04/2017 tarih ve 353 say?l? yaz?lar?nda , Belediyemiz S?n?rlar? içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanl???nca tescil edilen tabiat ve kültür varl?klar?n?n bak?m, onar?m , restorasyon ve di?er çal??malar ile ilgili yap?lacak olan i?lemler için protokol yapmaya Belediye Ba?kan?m?z Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi için Belediyemiz Meclisince karar al?nmas? ile ilgili teklif okundu. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Osman KURDAK söz ald?. Arkada?lar teklifin ?mar ?ehircilik Komisyonu Ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Ba?ka söz isteyen olmay?nca teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 45
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 28/04/2017 tarih ve 350 say?l? yaz?lar?nda Belediyemiz Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 34 say?l? karar? ile Köpekli Sokak ismi Dokuzoluk olarak de?i?tirilmi?ti. Ancak Karaisal? Kaymakaml?k Makam?’n?n 20/04/2017 tarih ve E-518 say?l? yaz?lar? ile sokak isim de?i?ikli?inin 5216 Say?l? Büyük?ehir Kanununun 7. maddesi gere?ince Büyük?ehir Belediyesince yap?laca?? bildirilmi? olup, Belediyemiz Meclisinin 06/04/2017 tarih ve 34 say?l? karar?n?n iptal edilmesi hususunda Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca Belediye Ba?kan? ve Meclis Ba?kan? Saadettin ASLAN söz alarak Arkada?lar teklifin kabulünü ve söz konusu sokak isim de?i?ikli?inin Adana Büyük?ehir Belediyesi Meclisinde görü?ülmek üzere teklif edilmesini oylar?n?za sunuyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde telifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 46
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 03/05/2017 Tarih ve 12 Nolu 2016 Y?l? Kesin Hesaplar? ile ilgili Komisyon Raporunun görü?ülmesi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonu Belediyemizce haz?rlanan 2016 y?l? kesin Hesaplar?n? görü?mek üzere 03/05/2017 tarihinde saat 11,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplant? salonunda topland?. 5393 sayl? Belediye Kanununun 64. maddesi uyar?nca haz?rlanan Belediyemiz 2016 y?l? Kesin Hesaplar? maddeler halinde tek tek okunarak yap?lan inceleme neticesinde , 2016 Kesin Hesaplar?n?n 27/04/2017 tarih ve 23 say?l? karar? ile görü?üldü?ü, 2016 y?l? bütçesinin 16.600.000,00-TL oldu?u , 2016 y?l? net geliri 13.365.630,76-TL olup, gerçekle?me oran? % 80,51 gider hesab? 16.008.360,09-TL olup, gerçekle?me oran? %96,43 oldu?u ,gelirin gideri kar??lama oran? % 83,49 oldu?u incelenmi? olup, Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca Meclis Ba?kan? Saadettin ASLAN taraf?ndan oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 47
Gündemde bulunan madde gere?i ;Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 03/05/2017 Tarih ve 13 Nolu Belediyemiz Norm Kadrosuna Bas?n Yay?n ve Halkla ?li?kiler Müdürü Kadrosunun ?hdas? ile ilgili Komisyon Raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonu Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünce teklif edilen Belediyemiz Norm Kadrosuna Bas?n Yay?n ve Halkla ?li?kiler Müdürü Kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili maddeyi görü?mek üzere 03/05/2017 tarihinde saat 14,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplant? salonunda topland?. Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 28/04/2017 tarih ve 347 say?l? yaz?lar? ekinde sunulan kadro ihdas? ile ilgili belgeler komisyonumuzca incelendi. 22.05.2016 Tarih ve 29719 Say?l? Resmi Gazetede Yay?nlanan Belediye ve Ba?l? kurulu?lar? ile Mahalli idare Brl. Norm Kadro ?lke ve Standartlar?na ili?kin Yönetmelik ve ekinde bulunan cetvellere istinaden Belediyemizin C-7 grubunda bulundu?u , kurulmas? zorunlu müdürlükler haricinde kurulacak olan müdür kadro say?s?n?n 9 ‘a yükseldi?i görülmü?tür. Belediyemiz Norm Kadrosuna Bas?n Yay?n ve Halkla ili?kiler Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmu? olup, Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca Meclis Ba?kan? Saadettin ASLAN oylamaya sundu. Yap?lan oylama neticesinde kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 48
Gündemde bulunan madde gere?i ;Belediyemiz ?mar , ?ehircilik ve Mü?terek Komisyonunun 04/05/2017 tarih ve 2 nolu , Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a Protokol Yetkisi verilmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 28/04/2017 tarih ve 353 say?l? yaz?lar?nda , Belediyemiz S?n?rlar? içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanl???nca tescil edilen tabiat ve kültür varl?klar?n?n bak?m, onar?m , restorasyon ve di?er çal??malar ile ilgili yap?lacak olan i?lemler için protokol yapmaya Belediye Ba?kan?m?z Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi teklifi görü?ülmek üzere komisyonumuz 04/05/2017 tarihinde saat 10:00 ‘da topland?. Belediyemiz S?n?rlar? içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanl???nca tescil edilen tabiat ve kültür varl?klar?n?n bak?m, onar?m , restorasyon ve di?er çal??malar ile ilgili yap?lacak olan i?lemler için ilgili kurumlar ile protokol yapmaya Belediye Ba?kan?m?z Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine , komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca Meclis Ba?kan? Saadettin ASLAN taraf?ndan oylamaya sunuldu. Yap?lan oymama neticesinde kabulüne oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.