Nisan 2017 Meclis Kararları

KARAR 31
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün , ?lçemiz Merkezboztahta Mahallesi “Köpekli Sokak” ad?n?n de?i?tirilerek “Dokuzoluk Sokak” ismi olarak de?i?tirilmesi ile ilgili Karaisal? Kaymakaml?k Makam?n?n 24/03/2017 Tarih ve 407 Say?lar?n?n ekinde ?lçemiz Merkezboztahta Mahallesi Muhtar? Ahmet EREN’ in dilekçesinin görü?ülmesine geçildi. Dilekçede aynen Karaisal? Merkezboztahta Mahallesinde bulunan Köpekli Sokak ismi mahalle sakinleri taraf?ndan resmi dairelerde ve çe?itli kurumlarda adres verme, ö?renme vb. i?lemlerde yanl?? anla??lmalara neden olmaktad?r. 5393 say?l? Belediye Kanununun Mahalle ve Yönetimi ba?l?kl? 9. Maddesi “ Mahalle , Muhtar ve ihtiyar heyeti taraf?ndan yönetilir. Belediye s?n?rlar? içinde mahalle kurulmas?, kald?r?lmas?, birle?tirilmesi , bölünmesi , adlar?yla s?n?rlar?n?n tespiti ve de?i?tirilmesi Belediye Meclisinin karar? ve Kaymakam’ ?n görü?ü üzerine Vali’nin Onay? ile olur” hükmü gere?ince ilçemiz ve il merkezinde bulunan vatanda?lar taraf?ndan yayg?n olarak bilinen Dokuzoluk Mesire alan?n? içinde bulunduran yer olan soka??n isminin “DOKUZOLUK SOKAK “ olarak de?i?tirilmesini arz ve talep ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca 1. Ba?kanvekili ?lyas KARABULUT teklifin Tar?m, Orman ve Mahalle Komisyonu Ba?kanl???nda Mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulünü oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 32
Gündemde bulunan madde gere?i; Gündemde bulunan madde gere?i 2016 y?l? Faaliyet Raporunun görü?ülmesine geçildi. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar gündemin ikinci maddesini Nisan Ay? Toplant?m?z?n bir sonraki meclis toplant?s?nda görü?ülmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile kara verildi.
KARAR 33
Gündemde bulunan madde gere?i Belediyemiz Encümen üyeli?i görevine 1 y?l görev yapmak üzere 2 adet üye seçimine geçildi. Yap?lan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Hasbi ÖZEN?R (11) oy, Hasan KÖYLÜ (11) oy alarak 1 y?l görev yapmak üzere Encümen Üyeli?i görevine seçildiler. (3 adet bo? oy kullan?lm??t?r)
KARAR 34
Gündemde bulunan madde gere?i Belediyemiz Tar?m Orman, Mahalle ve Mü?terek Komisyonunun ?lçemiz Merkezboztahta Mahallesi Köpekli Sokak isminin Dokuzoluk Sokak olarak de?i?tirilmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 31 nolu karar? ile havale edilen ; ?lçemiz Merkezboztahta Mahallesi “Köpekli Sokak” ad?n?n de?i?tirilerek “Dokuzoluk Sokak” ismi olarak de?i?tirilmesi ile ilgili Karaisal? Kaymakaml?k Makam?n?n 24/03/2017 Tarih ve 407 Say?lar? ekinde ?lçemiz Merkezboztahta Mahallesi Muhtar? Ahmet EREN’ in dilekçesi okundu. Dilekçede aynen Karaisal? Merkezboztahta Mahallesinde bulunan Köpekli Sokak ismi mahalle sakinleri taraf?ndan resmi dairelerde ve çe?itli kurumlarda adres verme, ö?renme vb. i?lemlerde yanl?? anla??lmalara neden olmaktad?r. 5393 say?l? Belediye Kanununun Mahalle ve Yönetimi ba?l?kl? 9. Maddesi “ Mahalle , Muhtar ve ihtiyar heyeti taraf?ndan yönetilir. Belediye s?n?rlar? içinde mahalle kurulmas?, kald?r?lmas?, birle?tirilmesi , bölünmesi , adlar?yla s?n?rlar?n?n tespiti ve de?i?tirilmesi Belediye Meclisinin karar? ve Kaymakam’ ?n görü?ü üzerine Vali’nin Onay? ile olur” hükmü gere?ince ilçemiz ve il merkezinde bulunan vatanda?lar taraf?ndan yayg?n olarak bilinen Dokuzoluk Mesire alan?n? içinde bulunduran yer olan soka??n isminin “DOKUZOLUK SOKAK “ olarak de?i?tirilmesini arz ve talep ederim. Denilmekte olup komisyonumuzca görü?üldü. ?lçemiz Merkezboztahta Mahallesi ‘Köpekli Sokak’ (Adres Kay?t Sisteminde 521065 kimlik nosunda kay?tl?) isminin Dokuzoluk Sokak olarak de?i?tirilmesi komisyonumuzca oy birli?i ile uygun bulunmu? olup, Belediyemiz Meclisine sunulmas?na karar verilmi?tir “ denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? sorudu. Söz isteyen olmay?nca oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun geldi?i gibi kabul edilmesine, ?lçemiz Merkezboztahta Mahallesi Köpekli Sokak isminin “DOKUZOLUK SOKAK “ olarak de?i?tirilmesine oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 35
Gündemde bulunan madde gere?i ; 2016 y?l? Faaliyet Raporunun görü?ülmesine geçildi. Meclis 1. Ba?kanvekili ?lyas KARABULUT Kanun gere?i Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN ‘?n yerine geçerek Faaliyet Raporunun görü?ülmesine geçildi. 1. Ba?kanvekili ?lyas KARABULUT Belediyemizce haz?rlanan 2016 faaliyet raporunun okunmas?n? teklif etti. Haz?rlanan faaliyet raporu tek tek okundu. Okunan 2016 Y?l? Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Belediyemiz 2016 y?l? Faaliyet Raporunun kabul edilmesine oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 36
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemizde 1 y?l boyunca görev yapmak üzere 4 adet ?mar ve ?ehircilik Komisyonu üyeli?i seçimine geçildi. Yap?lan aç?k oylamada ?lyas KARABULUT (14 oy) , Celalettin SÜRME (14 oy) , Rifat KÖRO?LU (14 oy) , Esat KÖSE (14 oy) alarak Belediyemiz ?mar ve ?ehircilik Komisyonunda 1 y?l görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 37
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemizde 1 y?l boyunca görev yapmak üzere E?itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçimine geçildi. Yap?lan aç?k oylamada Osman KURDAK (14 oy) , Hasan KÖYLÜ (14 oy) , ?sa DAVARCI (14 oy), Hakan ARICI (14 oy) alarak Belediyemiz E?itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 1 y?l görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 38
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemizde 1 y?l görev yapmak üzere Çevre ve Sa?l?k Komisyonu üyeli?i seçimine geçildi. Yap?lan aç?k oylamada Mustafa EK?C? (14 oy) , Celalettin SÜRME (14 oy) , ?sa DAVARCI (14 oy) Hakan ARICI (14 oy) alarak Çevre ve Sa?l?k Komisyonu üyeli?ine 1 y?l görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 39
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemizde 1 y?l görev yapmak üzere Tar?m Orman ve Mahalle Komisyonu üyeli?i seçimine geçildi. Yap?lan Aç?k oylamada Hasbi ÖZEN?R (14 oy) , Durdane ÇOPURO?LU (14 oy), Mustafa DURAK (14 oy) Cumali I?IL (14 oy) alarak Tar?m Orman ve Mahalle Komisyonu üyeli?ine 1 y?l görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 40
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemizde 1 y?l görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeli?i seçimine geçildi. Yap?lan aç?k oylamada Abdullah SAKARYA (14 oy) , Osman KURDAK (14 oy) , Cumali I?IL (14 oy ) , Hakan ARICI (14 oy) alarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyeli?inde 1 y?l görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 41
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Denetim Komisyonunca haz?rlanan 2016 y?l? Denetim Raporu tek tek okunarak görü?üldü.

Yorum Kapalıdır.