Ocak 2017 Meclis Kararları

KARAR 1
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 125 say?l? yaz?lar?nda 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince 2017 y?l?nda çal??t?r?lmaya devam olunacak olan tam zamanl? in?aat mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 2
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 126 say?l? yaz?lar?nda 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince 2017 y?l?nda tam zamanl? olarak çal??t?r?lmaya devam olunacak olan Bilgisayar mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 3
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 127 say?l? yaz?lar?nda 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince 2017 y?l?nda tam zamanl? olarak çal??t?r?lmaya devam olunacak olan Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 4
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 128 say?l? yaz?lar?nda 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince 2017 y?l?nda çal??t?r?lmaya devam olunacak olan tam zamanl? Programc?ya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 5
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 130 say?l? yaz?lar?nda 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince 2017 y?l?nda çal??t?r?lmaya devam olunacak olan tam zamanl? Harita mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 6
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 129 say?l? yaz?lar?nda 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince 2017 y?l?nda çal??t?r?lmaya devam olunacak olan tam zamanl? Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 7
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 131say?l? yaz?lar?nda 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince 2017 y?l?nda çal??t?r?lmaya devam olunacak olan k?smi zamanl? avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 8
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 132 say?l? yaz?lar?nda 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince 2017 y?l?nda çal??t?r?lmaya devam olunacak olan k?smi zamanl? Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 9
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 653 say?l? yaz?lar?nda 5393 Say?l? Belediye Kanununun 25. maddesi gere?ince 2017 y?l? Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere 4 adet komisyon üye seçimi yap?lmas? için Meclise Havalesini arz ederim. denilmekte olup, Belediye Meclisince 2017 y?l? Denetim Komisyonunda görev yapacak 4 adet üyeler için gizli oylama yap?ld?. Yap?lan oylama sonucunda Esat KÖSE (15) oy Cumali I?IL (15) oy, Hasan KÖYLÜ (15) oy, Osman KURDAK (15) oy alarak Denetim Komisyon üyeli?ine seçildiler.
KARAR 10
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Zab?ta Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 58 say?l? yaz?lar?nda Görevi gere?i Zab?ta hizmetlerinin süreklili?ini sa?lamak için “Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde” sürekli hizmet veren zab?tan?n çal??ma süresi ve saatleri 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununda belirtilen çal??ma süre ve saatlerine ba?l? kalmaks?z?n, hizmetin aksat?lmadan yürütülmesini sa?layacak ?ekilde düzenlenmi?tir. Zab?ta Hizmetlerinde görev yapan personele, y?l? Bütçe Kanunun “K cetveli” ile belirlenen “Ayl?k Maktu Fazla Çal??ma Ücreti” ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununa tabi olarak görev yapan zab?ta personeline 2017 y?l? için ödenecek mesai ücretinin bakanlar kurulunun belirleyece?i tavan üzerinden ödenmesi için 5393 Say?l? Belediye Kanunu’nun 51.maddesi gere?ince Belediyemiz Meclisince gerekli karar?n al?nmas? hususunu arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonu ba?kanl???nda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 11
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 1 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon Karar?nda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün Belediyemizce 2017 y?l? içerisinde 5393 say?l? Belediye kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lacak Tam Zamanl? 1 adet ?n?aat Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Yap?lan görü?me neticesinde Belediye Ba?kanl???m?zca 2017 y?l?nda 5393 Say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lmaya devam edilecek olan 1 adet ?n?aat Mühendisine ayl?k net 2.400,00-TL (?K?B?NDORTYÜZTÜRKL?RASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmu?tur” denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 12
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 2 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün Belediyemizce 2017 y?l? içerisinde 5393 say?l? Belediye kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lacak Tam Zamanl? 1 adet Bilgisayar Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Yap?lan görü?me neticesinde Belediye Ba?kanl???m?zca 2017 y?l?nda 5393 Say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lmaya devam edilecek olan 1 adet Bilgisayar Mühendisine ayl?k net 2.400,00-TL (?K?B?NDÖRTYÜZTÜRKL?RASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmu?tur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 13
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 3 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün Belediyemizce 2017 y?l? içerisinde 5393 say?l? Belediye kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lacak Tam Zamanl? 1 adet ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Yap?lan görü?me neticesinde Belediye Ba?kanl???m?zca 2017 y?l?nda 5393 Say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lmaya devam edilecek olan 1 adet Ekonomiste Maliye Bakanl??? Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü?ünce belirlenen en yüksek tavan ücretten (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmu?tur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi
KARAR 14
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 4 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün Belediyemizce 2017 y?l? içerisinde 5393 say?l? Belediye kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lacak Tam Zamanl? 1 adet Programc?ya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Yap?lan görü?me neticesinde Belediye Ba?kanl???m?zca 2017 y?l?nda 5393 Say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince Tam Zamanl? çal??t?r?lmaya devam edilecek olan 1 adet Programc?ya ayl?k net 2.400,00-TL (?K?B?NDÖRTYÜZTÜRKL?RASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmu?tur. “ Denilmekte olup, okunan komisyon hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 15
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 5 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün Belediyemizce 2017 y?l? içerisinde 5393 say?l? Belediye kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lacak Tam Zamanl? 1 adet Harita Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Yap?lan görü?me neticesinde Belediye Ba?kanl???m?z norm kadrosunda münhal bulunan mühendis kadrosunda personel çal??mad??? beyan edildi?inden teklifin müdürlü?üne iade edilmesine , komisyonumuzca oy birli?i ile karar verilmi?tir. Denilmekte olup, okunan komisyon hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 16
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 6 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün Belediyemizce 2017 y?l? içerisinde 5393 say?l? Belediye kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lacak Tam Zamanl? 1 adet Kimyager ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Yap?lan görü?me neticesinde Belediye Ba?kanl???m?zca 2017 y?l?nda 5393 Say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lmaya devam edilecek olan 1 adet Kimyagere ayl?k net 2.400,00-TL (?K?B?NDÖRTYÜZTÜRKL?RASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmu?tur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 17
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 05/01/2017 tarih ve 7 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün Belediyemizce 2017 y?l? içerisinde 5393 say?l? Belediye kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lacak K?smi Zamanl? 1 adet Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Yap?lan görü?me neticesinde Belediye Ba?kanl???m?zca 2017 y?l?nda 5393 Say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lmaya devam edilecek olan 1 adet K?smi Zamanl? Avukata Maliye Bakanl??? Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü?ünün 2017 y?l? için aç?klanacak olan ücretin tavan ücretinden ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmu?tur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 18
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 05/01/2017 tarih ve 8 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün Belediyemizce 2017 y?l? içerisinde 5393 say?l? Belediye kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lacak K?smi Zamanl? 1 adet Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Yap?lan görü?me neticesinde Belediye Ba?kanl???m?zca 2017 y?l?nda 5393 Say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince çal??t?r?lmaya devam edilecek olan 1 adet K?smi Zamanl? Veteriner Hekime ayl?k Maliye Bakanl??? Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü?ünün 2017 y?l? için aç?klanacak olan ücretin tavan ücretinden ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmu?tur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi
KARAR 19
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 05/01/2017 tarih ve 9 nolu komisyon karar?n?n görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Zab?ta Müdürlü?ünün 29/12/2016 tarih ve 58 say?l? yaz?lar?nda; Görevi gere?i Zab?ta hizmetlerinin süreklili?ini sa?lamak için Ulusal Bayram “Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde” sürekli hizmet veren zab?tan?n çal??ma süresi ve saatleri 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununda belirtilen çal??ma süre ve saatlerine ba?l? kalmaks?z?n, hizmetin aksat?lmadan yürütülmesini sa?layacak ?ekilde düzenlenmi?tir. Zab?ta Hizmetlerinde görev yapan personele, y?l? Bütçe Kanunun “K cetveli” ile belirlenen “Ayl?k Maktu Fazla Çal??ma Ücreti” ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununa tabi olarak görev yapan zab?ta personeline 2017 y?l? için ödenecek mesai ücretinin bakanlar kurulunun belirleyece?i tavan üzerinden ödenmesi teklif edilmi? olup, Komisyonumuzca görü?üldü. Müzakere olundu. Müzakere neticesinde Belediyemizde görev yapan zab?ta personeline Bakanlar Kurulunca aç?klanacak olan tavan ücret üzerinden ayl?k maktu fazla çal??ma ücreti ödenmesine oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 20
Gündemde Bulunan Madde gere?i , Belediyemiz Meclisinin 2017 y?l? içerisinde izin kullan?m? ile ilgili ay?n belirlenmesi ile ilgili madde görü?üldü. 2017 y?l?nda Meclisimizce izin yap?lmamas?na oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 21
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 03/01/2017 tarih ve 5 nolu yaz?lar?nda Belediye Ba?kanl???m?z ile ortak proje kapsam?nda yap?lan Adana’da Varda Var projeleri devam etmekte olup, 2. etap proje içerisinde yap?lacak olan i?ler için Adana Valili?i ?l Kültür ve Turizm Müdürlü?ü , Çukurova Kalk?nma Ajans? , Orman ??letme Müdürlü?ü ve ilgili di?er kurumlar ile protokol yapmaya, imzalamaya Belediye Ba?kan?m?z Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklif görü?üldü. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar teklifin Müdürlü?ünden idareden geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.