Tarihçesi

KARA?SALI’NIN TÜRKLE?MES?

Karaisal? tarihinin derinliklerine inildi?inde Roma devri kal?nt?lar?na rastlan?r. Roma devrinde M?D?LL? olarak adland?r?lan ?ehrin kal?nt?lar? Karaisal?’n?n güneyinde bulunmaktad?r. Dönemin büyük ?ehirlerinden biri olan Midilli’nin 70 binin üzerinde nüfus bar?nd?rd??? tahmin edilmektedir.

Midilli ?ehri Büyük ?skender’in Anadolu’yu istilas? s?ras?nda y?k?ld?ktan sonra birçok uygarl?klar görmü?tür. Ancak Türklerin Anadolu’ya geli?lerinden sonra yöreye vurduklar? Türk uygarl??? mührü son derece belirgin olup, günümüzde birçok Selçuklu ve Osmanl? eserleri ve isimlerine rastl?yoruz.

Yöreye Selçuklu Türklerinin yerle?mesi ile birlikte ?ehrin ad?n?n “ÇECEL?” olarak de?i?tirildi?ini görüyoruz. Günümüz ilçe halk?n?n Yüre?ir Ovas?ndan gelen Ramazano?ullar? ve Menemencio?ullar? soyundan geldi?ini biliyoruz. ?lçeye bugünkü ismi, Ramazano?ullar?ndan Kara ?sa Bey’e atfen verilmi?tir.

Elimizdeki tarihi belgelerin sayfalar?n? ?öyle bir aralamaya ba?laJ Anadolu’daki siyasi kar???kl?klar, Selçuklu Devleti’nin Mo?ol hakimiyetine girmesi. Antakya’dan Kudüs’e kadar yüzbinlerce çad?rl?k Türkemen nüfüsunun y???lmas?…Bu nüfusun 1290’l? y?llardan itibaren Memluklular deste; le Antakya üzerinden Çukurova’ya do?ru yönlendirilmeleri önemli bir olay 1340’l? y?llar Memluklular’?n “Ceyhan Nehri ve k?y?lar?n? fetih” politikas?na sahne oldu. Ermeniler yap?lan sava?lar sonucu yenilgiye u?rat?ld?lar. 1350 lerde Üçok’lu Türkmenler YÜREG?R Bey o?lu Ramazan idaresinde idi. Bir müddet Adana ve Tarsus yöresinde dola?t?lar. Ramazan Bey, ?imdiki Camili Köyü – nün kuzeyindeki ÇALDA?I’n? yurt tuttu. 1360 y?l?nda Adana Ramazan Be taraf?ndan ele geçirildi. Ancak Ramazan Bey, 1352 y?l?nda M?s?r Sultan?n?n onay?yla Adana Bölgesi Türmen Emin (hükümdar?) olmu?tu. Ramazan Beyin en sad?k adamlar? Kusun, Karaisa, Özer, Gündüz, Ku?temür idi…Karaisa Milli kasabas? k??l?k yurt yeri K?z?lda? ve civar? da yayla yeri olarak verildi. Ancak Karaisal?’n?n “Annah?a” kalesini zorlu bir cenk veya mücadele ile ele geçirdi?i anla??l?yor…Annah?a kalesi Karaisa Bey’in fetih mülk arazisinin merkezi idi.

Karaisa o?lu Hamza Bey, 1427 y?l?nda Kahire’ye gelerek Memluk Sultan?na ba?l?l???n? bildirdi. Karaisal? Beyinin yan?nda “Dündarl?”, “Hac?l?”, “Bulgarl?” oymaklar? da vard?. 1530 y?l?nda Karaisa o?lu Sevindik Bey. a??retin ba??ndad?r.

Kanuni Sultan Süleyman Defterlerinde Karaisal?

Kanuni Sultan Süleyman’?n Karaisal?’ya “özel bir ilgisinin oldu?unu Osmanl? Ar?iv belgeleri aç?kl?yor. 1520, 30, 40 ve 50’li y?llarda Adana Sancak Tapu-Tahrir defterini yazd?ran Kanuni Dönemi belgelerinde Karaisal? n?n sosyal ve ekonomik durum ayr?nt?l? olarak aç?klan?yor. 998 no’lu Ar?iv Tapu-Tahrir defterine ?öyle bir göz at?yoruz. Adana Sanca??’n?n kazas? durumundaki Karaisal?’da ya?ayan cemaatlar (obalar) ?unlard?r:

Mustafal?, Tekehac?l?, Uçar, Murculu, Kö?kerli, Tora?an, Çomakl?, Köçekli, A??ksar?l?, Di?erköpekli, Aldoshac?l?, Nureddin-Yapako?lu, Çömelek, Elcik, Orkuda??k, Alibeyli, Ulukeçi, Turgudlu, Sar?çobanl?, ?eyhmehmedli, Kesik, Bayraml?k, Mutanl?, Babas?o?lu, Alba?l?, Oruçbeyli, Keçili, Avc?hac?l?, Bekta?l?. . .Botuklu, Yapall?o?lu, Arabhasanl? Dönarslan, ?eyhhac?halife, Kerceo?lanlar?, KARA?SALI, Kenger, Ka??kc?lar, Salur, Karacaisal?, Köldü?ün, Uzadan, Sar?çobanl?, ?sakocal?, Emirilyasl?, ?lenekli, Heceli, ?lhanl?, Turhanl?, Kesrici, Çomakl?, Kuli, Canikler, K?zanl?, T?rnak.

Yukar?da listesi verilen Karaisal?’daki obalar?n 1526 y?l?nda tutulan def terde yer ald???n? hemen belirtelim. Ayn? y?l Karaisal?’da 73 cemaat (oba), 1956 hane (ev) bulunmakta olup…Karaisal?’n?n merkez ve köylerinin nüfusu l0.000’e yak?nd?r. Padi?ah ça?r?da bulunursa 2731 nefer asker sava?a gidebilecek durumdad?r. Karaisal?’da ayn? y?l 162 Hristiyan ev’e kar??l?k, 1834 Türk ev’i vard?r. Yani 16. yüzy?l itibariyle Karaisal?’n?n %-90′? Türk’tür ki bu durum Ramazano?ullar? zaman?ndan itibaren Karaisal?’da Türkle?me hareketinin çok güçlü oldu?unu gösterir.

Karaisal?’lar?n Kollar?

Osmanl? Ar?ivinde bulunan 1572 tarihli Adana Sanca?? Mufassal Def terinde Karaisal? kazas?nda ya?ayan göçebeler içinde Karaisal? ve ona ba?l? kollar (obalar?) da aç?klanmaktad?r. A?a??da verece?imiz listede yer alan obalar Karaisal?’n?n kollar?d?r:

“?sa, Kocal?, Emirilyasl?, Çeçeli, Günece, Yard?m?ahl?, Abdalano?lu,

Kararnandepeli, Alhanl?, Kestel, Göçerili, Çömelek, Hatibli, Ebiga, Gerce,

?eyhmehmedli, Yayasal?, Yahyao?lu, Kö?kerli, K?rtoy, Avc?hac?l?, Alibeyli,

Yapall?, Yah?ihanl?, Dönarslan, Bunsuz, Ulukeçi, Lala, Canikler, Karacaisal?,

Umurlu, Sar?çobanl?, Bayraml?, E?lenceli, Urungu?, Bekta?l?, Yarg?, Emelcik,

Balabanl?, Gümeç, Salur, Gerdekli, Arabhasanl?, Furatl?, Uzadan, Örküd?eyh,

Ko?a?ar, Alibeyli” Karaisal?’da çok say?da mezra vard?r. Kanaatimiz odur ki

Karaisal?’n?n ÇEÇEL? obas?n?n yurtyeri ?imdiki Karaisal? ?ehir merkezidir.

Karaisal? Belediyesi 1835 Senesinde Kurulmu?tur

Yorum Kapalıdır.