2016 Fiyat Tarifeleri

TC.
KARA?SALI BELED?YES?
2016 YILI F?YAT TAR?FELER?
KAYIT VE SURET HARCI

1.2464 Say?l? kanunun 79, buy maddesi gere?ince her türlü tasdik edilen kay?t suretlerinden her bir yüzü için 0,75 – TL al?n?r.
BELGE TASD?K HARCI
1.Ticari sicil nizamnamesinin 29. maddesi gere?ince verilecek ticaret odas? i?çilik beyannamesinden 200,00 – TL al?n?r.

MEZAT SALONLARI HASILATI
Her türlü ni?an, dü?ün, törenlerinden 500-TL k?na ve dü?ün törenleri birlikte yap?ld???nda 700–TL toplant? ve seminerler için salon ücreti olarak 200,00 – TL al?n?r.
HOPARLÖR ?LAN ÜCRET?
Belediyemize hoparlör ilan? için ba?vuran ki?iler ve ticari i?yeri sahiplerinden ilan ba??na 5,00-TL al?n?r
OTOPARK YED?EM?N ÜCRET?
a)1 Günlük Otomobil Ücreti
8 TL
b)1 Günlük Kamyon Ücreti
25 TL
c)1 Günlük Konteyn?r Ücreti
30 TL
d)1 Günlük T?r Ücreti
50 TL

PLAN TASD?K HARCI
a)0-2 ha ?mar Plan onay Harc? 0,50 TL/m2 , 2 ha + imar plan onay harc? 1,00 TL/m2
b)0-2 ha hali haz?r harita onay harc? 0,50 TL/m2 , 2 ha + hali haz?r harita onay harc? 1,00 TL/m2
c)?mar parsellerinde ifraz tevhit harc? 0,20 TL/m2
d)Tarlalarda-Bahçelerde ifraz tevhit harc? 0,02 TL/m2
e)Kesin adres talep harc? 20 TL
f)??yeri röleve plan harc? 150 TL
g)HES-GES-RES tesisleri için haz?rlanan hali haz?r harita onay harc? 1,00 TL/m2dir.
h)HES-GES-RES tesisleri için haz?rlanan imar plan?n onay harc? 1,00 TL/ m2 dir.
D??ER ??LETME KARI ( M?SAF?RHANE )
Mülkiyeti Belediye Ba?kanl???m?za ait Belediye misafirhanesi olarak kullan?lan yer için 1 günlük konaklama ücreti a?a??ya ç?kar?lm??t?r.
A: 1 Ki?ilik oda : 30,00 – TL
B: 2 Ki?ilik oda : 20,00 – TL ücret al?n?r.

D??ER 2. SINIF GSM ??YERLER?NDE HEYET KONTROL ÜCRETLER?
a)Sermaye ?irketlerinden 2.000-TL
b)?ah?s ?irketi ve Gerçek Tüzel Ki?ilerden 1.500-TL

SIHH? MÜESSESE VE UMUMA AÇIK ?ST?RAHAT VE E?LENCE YERLER? ÜCRET TAR?FES?
S?hhi Müesseseler 200-TL
Umuma Aç?k ve ?stirahat E?lence Yerleri 300-TL
EVRAK SURET? ONAY ÜCRET? VE D?GER GEL?RLER
??yeri Açma ve Çal??ma Sureti Ruhsat? (asl? gibidir) 40-TL
Gayri S?hhi Müesseslere ait i?yeri açma ve çal??ma ruhsatlar?n?
Zayi y?pranma ve adres güncelleme yenilemesinden dolay?
Yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar kar?l???nda 300-TL
S?hhi Müesselere ait i?yeri açma ve çal??ma ruhsatlar?n?
Zayi y?pranma ve adres güncelleme yenilemesinden dolay?
Yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar kar?l???nda 100-TL

D??ER 3. SINIF GSM ??YERLER?NDE HEYET KONTROL ÜCRETLER?
c)Sermaye ?irketlerinden 1.500-TL
d)?ah?s ?irketi ve Gerçek Tüzel Ki?ilerden 1.000-TL
?? MAK?NASI VE KAMYON ÜCRETLER?
A: Beko çal??ma 1 saatlik ücretleri : 65,00 – TL
B: Kamyon, çak?l, hafriyat ve çe?itli mlz. Get. Ücreti : 90,00 –TL

Yakar?daki de?erler ilçe merkezi için olup, Karaisal? merkezi d???na nakliye ücreti KM. sine göre pazarl?kla uygulama yap?lacakt?r. Denilmekte olup, okunan rapor hakk?nda söz isteyen olup olmad??? soruldu. Söz isteyen olmad???ndan teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde okunan Karaisal? Belediyesi 2016 Y?l? Gelir Tarifesi ile ilgili raporun kabul edilmesine oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.