Ekim 2017 Meclis Kararları

KARAR 57
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 29/09/2017 tarih ve E.1516 Say?l? yaz?lar?nda aynen Belediye Ba?kanl???m?z 2017 y?l? Bütçesi yetmedi?inden 2017 y?l? ek Bütçesi gelir ve gider tablosu yaz?m?z ekinde sunulmu? olup, Belediyemiz Meclisince görü?ülerek onaylanmas? hususunda, O’lurlar?n?z? arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 58
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz mali Hizmetler Müdürlü?ünün 29/09/2017 tarih ve E.1517 say?l? yaz?lar?nda Belediye Ba?kanl???m?z 2018 y?l? haz?rl?k bütçesi gelir ve gider tablosu yaz?m?z ekinde sunulmu? olup, Belediyemiz Meclisince görü?ülerek onaylanmas? hususunda Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 59
Gündemde bulunan Madde gere?i; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 29/09/2017 tarih ve E.1515 say?l? yaz?lar?nda Belediye Ba?kanl???m?z 2018 y?l? Fiyat Tarifelerinin tablosu yaz?m?z ekinde sunulmu? olup, Belediyemiz Meclisince görü?ülmek üzere havale edilmesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup , olmad??? soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan Bütce ve Mü?terek komisyonda görü?mek üzere havale edilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 60
Gündeme al?nan madde gere?i; Meclis Üyesi Mustafa EK?C?’nin istifas?ndan dolay? bo?alan 2. Meclis Ba?kanvekilli?i seçimi için gizli oylama yap?ld?. Yap?lan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Osman KURDAK (14) oy alarak Meclis ?kinci Ba?kanvekili?ine seçildi.
KARAR 61
Gündeme al?nan madde gere?i: Meclis Üyesi Mustafa EK?C? ‘n?n istifas?ndan dolay? Çevre ve ?ehircilik Komisyonu ile ?mar ve ?ehircilik Komisyonuna seçilen Mustafa EK?C?’in yerine komisyon üyesi seçimi yap?ld?. Çevre ve ?ehircilik Komisyonuna üye seçimi için yap?lan aç?k oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Mehmet Akif CO?GUNO?LU (14) oy alarak , ?mar ve ?ehircilik Komisyonunda görev yapmak üzere yap?lan aç?k oylamada Meclis Üyelerinden Mehmet Akif CO?GUNO?LU (14) oy alarak seçildi.
KARAR 62
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 03/10/2017 tarih ve 16 nolu 2017 Y?l? Ek Bütçesi ile ilgili Komisyon Raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonumuzda görü?ülmek üzere 03/10/2017 tarih ve 57 say?l? karar? ile havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 29/09/2017 tarih ve E.1516 Say?l? yaz?lar? ekindeki 2017 y?l? ek Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görü?ülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplant? salonunda 03/10/2017 tarihinde saat 14:30 ‘da toplan?ld?. Komisyonumuzca 2017 Y?l? Ek Bütçesi gelir ve gider tablolar? tek tek incelenerek 2.500.000,00-TL (?K?M?LYONBE?YÜZB?NTÜRKL?RASI) ek bütçenin uygunlu?una, 2017 y?l? bütçesinin ek bütçe ile birlikte 19.500.000,00-TL (ONDOKUZM?LYONBE?YÜZB?NTÜRKL?RASI) olarak belirlenmesine , karar?m?z?n Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, Okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 63
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 2018 y?l? bütçesi ile ilgili 06/10/2017 tarih ve 17 nolu komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen” Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonumuzda görü?ülmek üzere 03/10/2017 tarih ve 58 say?l? karar? ile havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 29/09/2017 tarih ve E.1517 Say?l? yaz?lar? ekindeki 2018 y?l? Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görü?ülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplant? salonunda 04-05-06/10/2017 tarihlerinde toplanm?? olup, Komisyonumuzca 2018 Y?l? Bütçesi gelir ve gider tablolar? tek tek incelenerek 23.000.000,00-TL ‘lik (Y?RM?ÜÇM?LYONTÜRKL?RASI) bütçenin uygunlu?una, karar?m?z?n Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup. Okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. söz isteyen olmay?nca oylamaya sunuldu. Yap?lan oymama neticesinde 2018 y?l? Gelir ve Gider Bütçesinin 23.000.000,00-TL (Y?RM?ÜÇM?LYONTÜRKL?RASI) olarak Oy çoklu?u ile (13 kabul 1 çekimser) kabulüne karar verildi.
KARAR 64
Gündemde bulanan madde gere?i ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 2018 Fiyat Tarifeleri ile ilgili 09/10/2017 tarih ve 18 nolu komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlü?ünce haz?rlanan 2018 Y?l? Fiyat Tarifelerini görü?mek üzere 09/10/2017 tarihinde saat 14:00 da toplan?ld?. Belediyemize ait i?letmeler ile 2464 Say?l? Belediye Gelirleri Kanununca belirlenen limitler do?rultusunda haz?rlanm?? olup, Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 65
Gündemde bulunan madde gere?i ; Yurt d??? ara?t?rma , inceleme ve teknik gezilere Belediye Ba?kan? ve kat?lacak olan Meclis Üyelerimizin, Belediyemiz personelinin OHAL kapsam?nda al?nacak izinler do?rultusunda gidi? geli?leri esnas?nda ula??m ve konaklama bedellerinin Belediyemiz bütçesinden kar??lanmas? ile ilgili tekli okundu. Teklif hakk?nda söz isteyen olup olmad??? soruldu. söz isteyen olmay?nca teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.