Eylül 2017 Meclis Kararları

KARAR 56
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 02/09/2017 tarih ve E.1302 say?l? yaz?lar?nda “ Belediyemiz Meclis ÜYES? Abdulcelil SAK’?n toplant?lara üst üste 3 defadan fazla kat?lamad???ndan dolay? Belediyemiz Meclisince kendisinden savunma istenilmesi için daha önce 01/08/2017 tarihli Meclis Toplant?s?nda görü?ülmü?tü. Belediyemizce kendisine savunma vermesi için tebligat yap?lm?? olup, tebligat adresinde bulunamam??, dairemize vermi? oldu?u telefon numaras?ndan aranm?? ama ula??lamam??t?r. Belediye Meclis Çal??ma Yönetmeli?inin Madde9?A-(Ek:RG-27/11/2014-29188) de “ Meclis üyeli?i ölüm ve istifa durumunda kendili?inden sona erer. Meclis üyeli?inden istifa dilekçesi Belediye Ba?kanl???na verilir ve ba?kan taraf?ndan meclisin bilgisine sunulur. Özürsüz ve izinsiz olarak arka arkaya üç birle?im günü veya bir y?l içinde yap?lan toplant?lar?n yar?s?na kat?lmayan üyenin üyeli?inin dü?mesine savunmas? al?nd?ktan sonra üye tam say?s?n?n salt ço?unlu?uyla karar verilir” denilmekte olup, Belediyemiz Meclisince görü?ülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu Üyelerden Mustafa DURAK söz ald?. Arkada?lar Meclis Üyesi Abdulcelil SAK‘?n meclis üyeli?inin devam ettirilmesini teklif ediyorum. Dedi. Mustafa DURAK ‘?n teklifi oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Belediyemiz Meclis Üyesi Abdulcelil SAK’?n Meclis üyeli?inin devam etmesine oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.