Ağustos 2017 Meclis Kararları

KARAR 52
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 05/07/2017 tarih ve 835 say?l? yaz?lar?nda , Belediye Ba?kanl???m?za ait butik otelin 2016 y?l?nda yap?lan oda fiyat tarifesi 1 ki?ilik oda 30-TL iki ki?ilik oda ki?i ba?? 20-TL idi. Otelimizde yap?lan restorasyon sonucu klima, du? ?ofbeni ve di?er giderler eklendi?inden mevcut tarife çok dü?ük gelmekte olup, giderleri kar??lamamaktad?r. Mevcut tarifenin yeniden düzenlenmesi için Belediyemiz Meclisince karar al?nmas? hususunda, Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Teklifin Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 53
Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 31/07/2017 tarih ve E.1023 say?l? yaz?lar?nda ; Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Tekniker kadrosunda 5393 say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince tam zamanl? sözle?meli personel olarak görev yapacak olan teknikere ödenecek ücretin Belediyemiz Meclisince görü?ülmek üzere Meclise havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Teklifin Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 54
Gündemde bulunan madde gere?i Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 02/08/2017 tarih e 14 say?l? Belediyemiz oteline ait konaklama ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen” Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonumuzda görü?ülmek üzere 01/08/2017 tarih ve 52 say?l? karar? ile havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 05/07/2017 tarih ve E.835 say?l? yaz?lar? ile Belediye Ba?kanl???m?za ait butik otelin 2016 y?l?nda yap?lan oda fiyat tarifesi 1 ki?ilik oda 30-TL iki ki?ilik oda ki?i ba?? 20-TL idi. Otelimizde yap?lan restorasyon sonucu klima, du? ?ofbeni ve di?er giderler eklendi?inden mevcut tarife çok dü?ük gelmekte olup, giderleri kar??lamamaktad?r. Mevcut tarifenin yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca de?erlendirildi. Belediyemize ait Murtçular Butik Otelin konaklama ücretleri 1 ki?ilik oda ücretinin 50-TL/ gün, 2 ki?ilik oda ki?i ba??k 35-TL/gün , ?lçemize görevli olarak gelen kamu görevlileri , Belediye Meclis Üyeleri, ?l Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarlara 1 ki?ilik oda ücreti 35-TL olarak belirlenmesine Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi.” Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 55
Gündemde bulunan madde gere?i Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 02/08/2017 tarih e 15 say?l? Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 say?l? Belediye Kanununun 49. maddesi gere?ince tam zamanl? sözle?meli personel olarak çal??t?r?lacak olan teknikerin ücretinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonumuzda görü?ülmek üzere 01/08/2017 tarih ve 53 say?l? karar? ile havale edilen; Belediyemiz ?nsan Kaynaklar? ve E?itim Müdürlü?ünün 05/07/2017 tarih ve 835 say?l? yaz?lar?nda Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Tekniker kadrosunda 5393 say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi gere?ince tam zamanl? sözle?meli personel olarak görev yapacak olan teknikere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 say?l? Belediye Kanununun 49. Maddesi uyar?nca Tam Zamanl? Çal??t?r?lacak tam zamanl? sözle?meli Teknikere ayl?k net 1.500,00-TL (B?NBE?YÜZTÜRKL?RASI) (ek ödeme hariç) belirlenmesine ,karar?n Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Ba?kan okunan komisyon raporunu oylar?n?za sunuyorum. Dedi. Yap?lan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun aynen kabulüne oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.