Temmuz 2017 Meclis Kararları

KARAR 51
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 04/07/2017 tarih ve E.832 yaz?lar?nda ” Karaisal? Belediyesi olarak Çukurova Kalk?nma Ajans? taraf?ndan yürütülen Teknik Destek Program?na Kamu ?hale Kanunu E?itimi isimli proje dosyas?n?n sunulmas?na ve ba?ar?l? bulunmas? durumunda teknik deste?in uygulanmas?na, bu konuda Belediyemizi temsile, ilzama ve proje ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya Belediye Ba?kan?m?z Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi hususunda Belediyemiz Meclisinde görü?ülmek üzere havalesini arz ederim. denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklifin müdürlü?ünden geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Tekli hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Söz isteyen olmay?nca teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde ;
Karaisal? Belediyesi olarak Çukurova Kalk?nma Ajans? taraf?ndan yürütülen Teknik Destek Program?na Kamu ?hale Kanunu E?itimi isimli proje dosyas?n?n sunulmas?na ve ba?ar?l? bulunmas? durumunda teknik deste?in uygulanmas?na, bu konuda Belediyemizi temsile, ilzama ve proje ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya Belediye Ba?kan?m?z Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesine oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.