Haziran 2017 Meclis Kararları

KARAR 49
Gündemde bulunan madde gere?i ; Belediyemiz Fen ??leri Müdürlü?ünün 30/05/2017 tarih ve 548 say?l? yaz?lar?nda Belediye Ba?kanl???m?zca 05/05/2016 tarih ve 45 say?l? Meclis Karar? ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan?nda ; 1) Plan notlar?nda 20 s?rada bulunan “su basman kotu zemin kat?n konut olmas? durumunda 70cm , ticaret olmas? durumunda 20 cm olacak ?ekilde belediyesi taraf?ndan tespit edilen kald?r?m notundan al?nacakt?r ibaresinin su basman kotu, zemin kat?n konut veya ticari olmas? durumunda en fazla 100 cm. ?ekilde belediyesi taraf?ndan tespit edilen kald?r?m notundan al?nacakt?r ?eklinde,
2) B konut alanlar? bölümünde bulunan “ konut alanlar?nda kat aras? yüksekli?i 3,20 mt olacak ibaresi “ konut alanlar?nda kat aras? yüksekli?i en fazla 3,50 mt olacakt?r ?eklinde,
3) B konut alanlar? bölümünde bulunan “konut alanlar?nda zemin katlar?n ticaret olarak kullan?lmas? durumunda kat yüksekli?i 4 mt olacakt?r “ ibaresi “konut alanlar?nda zemin katlar?n ticaret olarak kullan?lmas? durumunda kat yüksekli?i en fazla 4 mt olacakt?r” ?eklinde,
4) Plan notlar?nda belirtilmeyen ticaret +konutlarda kat yüksekli?i zemin kat? ticaret olursa en fazla 4,50 ara katlarda ticari olursa en fazla 3,80 mt ?eklinde olacakt?r. ?eklinde Belediyemiz Meclisince karar al?nmas?n? arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar okunan teklifin ?mar ?ehircilik Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 50
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?mar ?ehircilik ve Mü?terek Komisyonunun Belediyemizce yapt?r?lan 1/1000 ölçekli imar plan?nda uygulanacak olan plan notlar? ile ilgili 05/06/2017 tarih ve 3 nolu Komisyon Raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Fen ??leri Müdürlü?ünün 30/05/2017 tarih ve 548 say?l? yaz?lar?nda , Belediye Ba?kanl???m?zca 05/05/2016 tarih ve 45 say?l? Meclis Karar? ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan?nda ; 1) Plan notlar?nda 20 s?rada bulunan “su basman kotu zemin kat?n konut olmas? durumunda 70cm , ticaret olmas? durumunda 20 cm olacak ?ekilde belediyesi taraf?ndan tespit edilen kald?r?m notundan al?nacakt?r ibaresinin su basman kotu, zemin kat?n konut veya ticari olmas? durumunda en fazla 100 cm. ?ekilde belediyesi taraf?ndan tespit edilen kald?r?m notundan al?nacakt?r ?eklinde,
2) B konut alanlar? bölümünde bulunan “ konut alanlar?nda kat aras? yüksekli?i 3,20 mt olacak ibaresi “ konut alanlar?nda kat aras? yüksekli?i en fazla 3,50 mt olacakt?r ?eklinde,
3) B konut alanlar? bölümünde bulunan “konut alanlar?nda zemin katlar?n ticaret olarak kullan?lmas? durumunda kat yüksekli?i 4 mt olacakt?r “ ibaresi “konut alanlar?nda zemin katlar?n ticaret olarak kullan?lmas? durumunda kat yüksekli?i en fazla 4 mt olacakt?r” ?eklinde,
4) Plan notlar?nda belirtilmeyen ticaret +konutlarda kat yüksekli?i zemin kat? ticaret olursa en fazla 4,50 ara katlarda ticari olursa en fazla 3,80 mt ?eklinde olacakt?r. Denilmekte olup,
teklif komisyonumuzca görü?üldü. Planl? Alanlar Tip ?mar Yönetmeli?inin ilgili maddeleri do?rultusunda haz?rlanan plan notlar?n?n müdürlü?ünden geldi?i gibi kabul edilmesine raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. “denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Ba?ka söz almak veya teklif vermek isteyen olup, olmad??? soruldu. Olmay?nca Rifat KÖRO?LU’ nun teklifi oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.