Mart 2017 Meclis Kararları

KARAR 29
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 24/02/2017 tarih ve 74 say?l? yaz?lar?nda aynen, Belediyemize ait akaryak?t istasyonuna Belediyemiz Meclisinin 03/02/2017 tarih ve 2017-25 say?l? karar? ile “otel ve turizmcilik ” faaliyetinin eklenmesi ile ilgili karar al?nm??t?. Ancak faaliyet konusu eklendikten sonra isim de?i?ikli?inin tam ad? yaz?lmam?? olup, “Karaisal? Belediyesi Akaryak?t istasyonu , Otel ve Turizmcilik ” olarak isim de?i?ikli?inin yap?lmas? için Belediyemiz Meclisince karar al?nmas? hususunda ,Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif Belediyemiz Meclisince görü?üldü. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Cumali I?IL söz ald?. Arkada?lar ; Mülkiyeti Belediye Ba?kanl???m?za ait ilçemiz Yenimahalle (Selamp?nar Mahallesi) 354 ada 1 nolu parsel üzerinde ve Yenimahalle Turgut Özal Bulvar? Adana Yolu üzeri adresinde bulunan Karaisal? Belediyesi Akaryak?t ?stasyonu (Ticaret Sicil No ; Karaisal?/388) olarak faaliyet gösteren i?letmemize “ Otel ve Turizmcilik “ i?letmesinin eklenmesine , “Karaisal? Belediyesi Akaryak?t ?stasyonu , Otel ve Turizmcilik ” olarak isim de?i?ikli?inin yap?lmas?n?, 03/02/2017 tarih ve 2017-25 say?l? Meclis Karar?n?n da iptal edilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Belediyemiz Meclisince teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 30
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Yaz? ??leri Müdürlü?ünün 24/02/2017 tarih ve 75 say?l? yaz?lar?nda aynen ; ?lçemiz konum olarak k?rsal ve da?l?k alana yerle?mi?tir geçim kayna?? olarak hayvanc?l?k ve çiftçilik ba?ta olmak üzere Belediyemizin de öncülü?ü ile turizm sektöründe önemli ilerlemeler olmu?tur. ?lçemiz insan?n?n daha refah ve ya?anabilir seviyeye ula?t?r?lmas? , gerek ekonomik gerekse ticari faaliyetlerin art?r?lmas? göçlerin önlenmesi amac?yla Belediye Ba?kanl???m?zca ilçemiz insanlar?n?n te?vik amac?yla ?lçemizde bulunan ?lçe Tar?m Müdürlü?ü ile proje kapsam?nda istiridye mantar? yeti?tiricili?i projesi yap?laca??ndan , proje ortakl??? için 5393 Say?l? Belediye Kanununun 75. maddesi uyar?nca Belediyemiz ad?na Protokol yapmaya Belediye Ba?kan?m?z Saadettin ASLAN’ a yetki verilmesi hususunda,Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Cumali I?IL söz ald?. Arkada?lar teklifin müdürlü?ünden geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.