Şubat 2017 Meclis Kararları

KARAR 22
Gündemde bulunan madde gere?i :Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 27/01/2017 tarih ve 2 say?l? yaz?lar?nda aynen Belediye Ba?kanl???m?zca ilçemiz halk?na daha h?zl? , verimli, ve sa?l?kl? hizmet verebilmek amac? ile 62 mahallemize gece gündüz hizmetlerimizi götürmekteyiz. Ayr?ca proje çal??malar?m?z da tüm h?z?yla devam etmektedir. Bu güne kadar yapm?? oldu?umuz hizmetlerimiz aksamadan mümkün mertebe devam etmektedir. Yapm?? oldu?umuz hizmetlerimiz sonucunda Belediyemizce bir çok firma ve kurulu?lara borçlanm?? bulunmaktay?z. Bu borçlar?m?z?n bir k?sm? Belediyemiz Bünyesinden ödenmektedir. Ancak Piyasaya olan borçlar?m?z yapm?? oldu?umuz hizmetlerimizden dolay? , ayr?ca yeni araç ve i? makinalar?n?n al?m?ndan dolay? gecikmeye u?ramaktad?r.
Bu nedenlerden dolay? Belediyemizin prestijinin ve güvenirlili?inin art?r?lmas? amac? ile 2016 y?l? bütçe gerçekle?mesinin (13.603.004-TL) %10 oran?nda ( 1.360.000-TL) nin Bankalardan kredi yolu ile al?nmas? için 5393 Say?l? Belediye Kanununun 18/d maddesi uyar?nca Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi hususunda,Belediyemiz Meclisine Havalesini Arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havalesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya
KARAR 23
Gündemde bulunan madde gere?i; Mülkiyeti Belediye Ba?kanl???m?za ait ilçemiz Yenimahalle (Selamp?nar Mahallesi) 354 ada 1 nolu parsel üzerinde ve Yenimahalle Turgut Özal Bulvar? Adana Yolu üzeri adresinde bulunan Karaisal? Belediyesi Akaryak?t ?stasyonu (Ticaret Sicil No ; Karaisal?/388) olarak faaliyet gösteren i?letmemize “ Otel ve Turizmcilik “ i?letmesinin eklenmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Ba?kanl???nda mü?terek komisyonda görü?ülmek üzere havalesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 24
Gündemde bulunan madde gere?i : Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun 02/02/2017 tarih ve 10 nolu Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar gündemin 1. maddesi olan komisyon raporunun bir sonraki meclis toplant?s?nda görü?ülmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 25
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun Belediyemiz Akaryak?t istasyonuna Otel ve Turizmcilik faaliyetinin eklenmesi ile ilgili 02/02/2017 tarih ve 11 nolu komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Mülkiyeti Belediye Ba?kanl???m?za ait ilçemiz Yenimahalle (Selamp?nar Mahallesi) 354 ada 1 nolu parsel üzerinde ve Yenimahalle Turgut Özal Bulvar? Adana Yolu üzeri adresinde bulunan Karaisal? Belediyesi Akaryak?t ?stasyonu (Ticaret Sicil No ; Karaisal?/388) olarak faaliyet gösteren i?letmemize “ Otel ve Turizmcilik “ i?letmesinin eklenmesi için verilen teklif komisyonumuzca görü?üldü. Komisyonumuzca teklifin geldi?i gibi kabul edilmesine oy birli?i ile karar verilmi? olup, Belediyemiz Meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi.
Denilmekte olup, teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar teklifin komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 26
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Fen ??leri müdürlü?ünün 01/02/2017 tarih ve 144 say?l? yaz?lar?nda Belediye Ba?kanl???m?zca yap?lan imar tadilat?na üç adet itiraz dilekçesi ile ilgili yaz?lar? okundu. Teklif hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Rifat KÖRO?LU söz ald?. Arkada?lar teklif ekinde sunulan Osman KURDAK, Abdullah SAKARYA Etem KO?CU ‘nun itiraz dilekçelerinin Belediyemiz ?mar ve ?ehircilik Komisyonu ba?kanl???nda mü?terek komisyonunda görü?ülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birli?i ile karar verildi.
KARAR 27
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz Plan Bütçe ve Mü?terek Komisyonunun Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlü?ünün 27/01/2017 tarih ve 2 say?l? yaz?lar?nda Belediye Ba?kanl???m?zca ilçemiz halk?na daha h?zl? , verimli, ve sa?l?kl? hizmet verebilmek amac? ile 62 mahallemize gece gündüz hizmetlerimizi götürmekteyiz. Ayr?ca proje çal??malar?m?z da tüm h?z?yla devam etmektedir. Bu güne kadar yapm?? oldu?umuz hizmetlerimiz aksamadan mümkün mertebe devam etmektedir. Yapm?? oldu?umuz hizmetlerimiz sonucunda Belediyemizce bir çok firma ve kurulu?lara borçlanm?? bulunmaktay?z. Bu borçlar?m?z?n bir k?sm? Belediyemiz Bünyesinden ödenmektedir. Ancak Piyasaya olan borçlar?m?z yapm?? oldu?umuz hizmetlerimizden dolay? , ayr?ca yeni araç ve i? makinalar?n?n al?m?ndan dolay? gecikmeye u?ramaktad?r. Bu nedenlerden dolay? Belediyemizin prestijinin ve güvenirlili?inin art?r?lmas? amac? ile 2016 y?l? bütçe gerçekle?mesinin (13.603.004-TL) %10 oran?nda ( 1.360.000-TL) (B?RM?LYONÜÇYÜZALTMI?B?NTÜRKL?RASI) nin Bankalardan kredi yolu ile al?nmas? için 5393 Say?l? Belediye Kanununun 18/d maddesi uyar?nca Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görü?üldü. Belediye Ba?kanl???m?zca 1.360.000,00-TL nin 48 ay taksitle bankalardan borçlan?lmas? oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde Kabul edenler 5 ki?i, red oy verenler 6 ki?i , 3 ki?i çekimser oy kullanm?? , teklifin reddine oy çoklu?u ile karar verilmi? olup, Belediyemiz meclisine sunulmas?na oy birli?i ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?;
Arkada?lar Komisyon raporunun reddine , komisyon raporunda 1.360.000-TL (B?RM?LYONÜÇYÜZALTMI?B?NTÜRKL?RASI) olarak belirlenen borçlanman?n 1.000.000.-TL (B?RM?LYONTÜRKL?RASI) olarak borçlan?lmas?n? , Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yap?lan oylama neticesinde 8 kabul oyu, , 6 red oy verilmi? , 1 adet çekimser oy kullan?lm?? olup, teklifin kabulüne 1.000.000.-TL (B?RM?LYONTÜRKL?RASI) olarak borçlan?lmas?na ve Belediye Ba?kan? Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesine oy çoklu?u ile karar verilmi?tir.
KARAR 28
Gündemde bulunan madde gere?i; Belediyemiz ?mar ve ?ehircilik Komisyonu Ba?kanl???nda mü?terek komisyonunun 06/02/2017 tarih ve 1 nolu komisyon raporunun görü?ülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görü?ülmek üzere havale edilen ; Belediye Ba?kanl???m?zca yap?lan 03/11/2016 tarih ve 73 say?l? Meclis karar? ile kabul edilen ve onaylanan , Büyük?ehir Belediyesinin 29/11/2016 tarih ve 405 say?l? meclis karar? ile onaylanan 15/12/2016 tarihinde ask?ya ç?kar?lan imar tadilat?na Etem KO?CU (TC NO:15943189088) , Abdullah SAKARYA (TC: 15046216858) ile Osman KURDAK ‘?n (TC:10495368578 ) itiraz dilekçelerini görü?mek üzere komisyonumuz Komisyon Ba?kan? Mustafa EK?C? ba?kanl???nda 06/02/2017 tarihinde saat 09;00’da topland?. ?tiraz Dilekçelerinde aynen “ 15/12/2016 tarihinde ask?ya ç?kar?lan Yenimahalle ve Karap?nar Mahallelerinin 1/1000 uygulama imar plan?nda 1/5000 li?e ayk?r? ?ekilde yap?lan uygulama imar plan?n?n a?a??da sunmu? olu?um nedenlerde iptal edilmesini arz ve talep ederim.
1. ?lgili plan?n yo?unlu?u 1.20 den 1.60 ‘a ç?kar?lm?? olup, mekânsal planlar yönetmeli?ine göre ayr?lmas? gereken sosyal donat? alanlar? yeterince ayr?lmam??t?r.
2. Karaisal? ?lçemizin dokusunun ?ahsa özel ?ekilde imar durum bozulmu?tur.
3. 1/5000 Naz?m ?mar Plan?nda Yörükler Çar??s? olarak bilinen yerin imar? çar?? iken 1/1000 uygulama imar plan?nda konut olarak gösterilmi?tir. (Karap?nar Mahallesi 237 ada)
4. 1/5000 Naz?m ?mar Plan?nda Esnaf ve Kefalet ve Ziraat odas?n?n bulundu?u parsel ve arka parselin imar? çar?? iken 1/1000 uygulama imar plan?nda konut olarak gösterilmi?tir. (Selamp?nar Mahallesi 229 ada 2 parsel ile 228 ada )
5. 1/5000 naz?m imar plan?nda i? yerlerinin bulundu?u Karaisal? Meydan?ndaki Adan?n imar? çar?? iken 1/1000 uygulama imar? plan?nda konut olarak gösterilmi?tir. (Selamp?nar Mahallesi 55 ada)
Denilmekte olup, dilekçeli itirazlar?n dilekçe konular?n?n ayn? oldu?u görülmekle komisyonumuzca de?erlendirildi.
Belediyemiz Fen ??leri Müdürü Cumali ÖZCAN komisyon toplant?s?na bilgisine ba?vurmak üzere davet edildi. Dilekçede belirtilen maddeler halindeki itirazlar yine maddeler halinde incelenmi? olup ;
Dilekçeli teklifin oy çoklu?u ile reddine , Belediyemiz Meclisine sunulmas?na karar verilmi?tir. Denilmekte olup, Komisyon raporu hakk?nda söz isteyen olup, olmad??? soruldu. Üyelerden Mustafa EK?C? söz ald?. Arkada?lar okunan komisyon raporunun komisyondan geldi?i gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabulüne oy çoklu?u ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.