Projeler

ev-hanimlari-dogada-yetisen-yenilebilir-otlarin-pesine-dustu-CHA-1403425-1-t

KARA?SALI’DA YEN?LENEB?L?R YABAN? NEBATIN ARA?TIRILMASI VE EKOTUR?Z?M GEL??T?R?LMES? PROJES?

PROJEN?N AMACI:

GENEL AMAÇ: Kalk?nma Bakanl???’nca onaylanm?? ve yürürlükte olan Çukurova Bölge Plan?n?n stratejik amaçlar? aras?nda bulunan “Bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek” tedbirine ve Çukurova Kalk?nma Ajans? deste?i ile Karaisal? Belediyesince uygulanan “Karaisal? K?rsal?nda Esas Potansiyel ve Dinamiklerin Belirlenmesi, Stratejik Yol Haritas? Ç?kar?lmas? Projesi Sonuç Raporu’nun 46 ve 47 numaral? stratejik eylem önereleri “Karaisal?’n?n Turistik tan?t?m?,tur rotalar?n?n belirlenmesi ve ilçeye turlar düzenlenmesi”tedbirlerine uygun olarak,Karaisal? ilçesinde ekotrurizm geli?mesinde katk?da bulunmakt?r.

ÖZEL AMAÇLAR VE FAL?YETLER:

a)Karaisal? ilçesinde ba?lat?lan çal??malar bütünü içerisinde, Çak?t Havzas?nda seçilen Kocaveliler ,Kap?kaya, Alt?nova, Durak ,Murtçukuru ,Bucak ,K?ralan ,Demirçift ve Bolacal? k?rsal mahallelerinde yerle?ik halk?n e?itilmesi ,bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi yoluyla do?ada var olan ve yerel halk?n zaman zaman kendi mutfa??nda de?erlendirildi?i yenilebilir yabani otlar?n ,yeni ku?aklara tan?t?lmas? amac?yla kitapç?k bas?m?;

b)Ç.Ü. Karaisal? Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, T?bbi ve Aromatik Bitkiler Pro?ram? ve Karaisal? Belediyesi i?birli?inde “?lçe tan?t?m eleman?” yeti?tirilmesi;

C)Karaisal? ve köylerinde yenilebilir yabani otlardan yap?lan yemek tariflerinin derlenmesi, ot çe?itleriyle birlikte tan?t?m amaçl? bas?l? yay?n haz?rlanmas?;

e)Adana’daki turizm dernekleri,acentalar? ve turizmle ilgili kamu kurulu?lar? , bas?n ve yay?n araçlar? arac?l???yla Karaisal? ‘n?n tan?t?m? amac?yla seçili bölgeye “ot tan?t?ma ve toplama turlar?” düzenlenmesi;

f)Proje bölgesinde ya?ayan halk?n gelirinde:

1-Ot toplay?p ilçe pazar?nda ve turla gelenlere yenilebilir ot sat???,

2-Ot toplamak amac?yla bölgeye gelenlere “tan?t?m hizmeti verilmesi” yoluyla art?? sa?lanarak aile bütçelerine katk?da bulunmak hedeflenmektedir.

HEDEF GRUPLAR

Projenin iki ana hedef gurubu bulunmaktad?r.

Birinci grup ,Adana’da ya?ayan ev han?mlar?; ikinci grupsa Karaisal? ‘n?n proje bölgesi olarak seçilen k?rsal mahallelerinde ya?ayan ev han?mlar?  ve Karaisal? Meslek Yüksekokullar? mezunlar?d?r.

Birinci gruptakiler tur hizmeti yan?nda, gezide ot toplanacak veya sat?n alacaklar; ikinci gruptakiler yenilebilir yabani otlar? toplay?p satarak aile bütçelerine katk?da bulunulacakt?r.

KARA?SALI’DA YEN?LENEB?L?R YABAN? NEBATIN ARA?TIRILMASI VE EKOTUR?Z?M GEL??T?R?LMES? PROJES?

PROJE SAH?B?

-Karaisal? Kalk?nma,Yard?mla?ma ve Giri?imcili?i Destekleme Derne?i

-Giri?imcili?i Destekleme Derne?i

PROJE ORTAKLARI

-Karaisal? Belediyesi

-Karaisal? Meslek Yüksekokulu

PROJE F?NANSÖRLER?

-?çi?leri Bakanl??? Dernekler Dairesi

-Karaisal? Belediyesi

PROJE UYGULAMA TAR?HLER?

19 Ekim 2015-24 Nisan 2016

SAHA ARA?TIRMALARI

-30 kas?m -25 Aral?k 2015 aras?

Tan?t?m Eleman? Yeti?tirme Kursu

4 Ocak – 12 ?ubat 2016

Adana’dan Karaisal?’ya Ot Toplama Turlar?

15 ?ubat -15 Nisan 2016 aras?

Bir Yorum Yazın