İmar İçin Gereken Belgeler

?n?aat Ruhsat?

Yap?n?n ?n?aat Alan? 200 M2 yi Geçmiyorsa

1-Ba?vuru Dilekçesi ve Vatanda??n T.C numaras?

2-Aplikasyon Krokisi (son 6 ayl?k ) ve ?mar Durumu (son 6 ayl?k )

3-Mimari Proje Statik Proje, sovaldi Elektrik, Tesisat Projeleri, Zemin Etüd Raporu (CD ile birlikte gelecek),

4-Mimar, ?n?aat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisinin ilgili meslek odas?ndan al?nan müellif sicil durumu belgesi

5-T.U.S. dilekçeleri ve ilgili meslek odalar?ndan al?nan T.U.S. sicil durum belgesi

6-Numarataj belgesi, Plankote, ?n?aat Harc?

7-Tapu hisseli ise di?er hissedarlardan noter onayl? muvafakat name ve hissedarlar? gösteren Tapu ç?kt?s? (tarih güncel olacak)

Yap?n?n ?n?aat Alan? 200 M2 Y? Geçiyorsa

(Yukar?daki Evraklara ek olarak)

1-Yap? Denetim hizmet sözle?mesi, viagra Proje Kontrol Formu

2-Yap? Denetim Taahhütnamesi

3-Müteahhit ile Yap? Denetim aras?nda sözle?me

4-Müteahhit ile yap? sahibi aras?nda sözle?me

5-Yap? Denetim izin belgesi

6-Müteahhidin Vergi Levhas?, ?mza Sirküleri (noter onayl?) ve Ticaret Odas? kay?t belgesi

7-Yap? Denetimi üstlenen denetçi mühendisin, Proje denetçisinin, vatanda??n, Müteahhitin T.C. numaralar?, Müteahhit Taahhütnamesi

8-Ticaret Sicil gazetesi

9-Vatanda??n Müteahhitli?i üstlenmesi halinde oda sicil kay?t sureti, tescil ve ilan belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, kay?t yap?ld???na dair tebligat

10-Ruhsata esas alan 800 m2 yi geçen yerlerde bodrum katta s???nak, WC, LV, mutfak ni?i yap?lmas?, üç kattan sonra yang?n merdiveni ve asansör yap?lmas? zorunludur. Tapu alan? 1000 m2 yi geçen alanlarda ve 20 m li yollar ile daha geni? yollarda cephesi olan parsellerde peyzaj projesi yap?lmas? zorunludur.

11-?antiye ?efli?i hizmet sözle?mesi, ?antiye ?efi sicil durum belgesi

12-Yap? Denetim hizmet bedeli ödenmi? olacak

13-Yap?ya ili?kin bilgi formu

 

 

?skan Ruhsat?

1-Ba?vuru dilekçesi

2-SGK borcu yoktur belgesi, Vergi dairesi ili?ik kesme belgesi

3-Tapu fotokopisi, Kimlik fotokopisi, Yap? Ruhsat? fotokopisi

4-?n?aat yerinde uygunsa Uygunluk belgesi

5-ASK? borcu hakk?nda belge, ASK? son vize hakk?nda belge, TEDA? kullanma izin belgesi

Mimari Plan Tadilat?

1-Ba?vuru dilekçesi

2-Tapu fotokopisi

3-Aplikasyon krokisi fotokopisi

4-?mar durumu ve tadilata giren k?sma ait ruhsat eki projeleri

Temel Üstü

1-Proje

2-Temel Ruhsat?

Ruhsat ?sim De?i?ikli?i

1-Ba?vuru dilekçesi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kimlik fotokopisi

4-Ruhsat fotokopisi

5-Projeler (Mimari, Betonarme)

Ruhsat Yenileme

5 Y?l? Geçenler ?çin

1-Ba?vuru dilekçesi

2-Kimlik fotokopisi

3-Tapu fotokopisi (son 1 ayl?k)

4-Ruhsat fotokopisi

5-Mimari projeler

6-Betonarme Projeleri (Güçlendirme Tahkik Raporu)

7-Karot,Profometre,Zemin Etüt,S?hhi Tesisat,Elektrik Projesi

8-?n?aat Harc?

9-Adres Tespiti

5 Y?l? Geçmeyenler ?çin

a- ?lk Ba?vuru

1-Ba?vuru dilekçesi

2-Kimlik fotokopisi

3-Tapu fotokopisi

4-Ruhsat fotokopisi

b-Uygundur Denildikten Sonra

1-Adres Tespiti

2-?mar Durumu

3-Mimari Projeler

4-Betonarme Projeleri

?mar Durumu Verilmesi

1-Ba?vuru dilekçesi

2-Tapu fotokopisi

3-Aplikasyon Krokisi

4-Emlak vergisi borcu yoktur belgesi

5-Gerekirse Vaziyet plan? ve Ruhsat fotokopisi

?fraz ve Tevhit

1-Ba?vuru dilekçesi

2-?lgili belediye taraf?ndan onaylanm?? imar plan? durumu

3-Kadastral durum

4-Yeni olu?um

5-Röleve ölçü krokileri

6-Koordinat özet çizelgesi (ölçü noktalar? dâhil)

7-Alan hesaplar? (koordine özet cetveli dâhil)

8-Tescil beyannamesi

9-Ölçü noktalar? röper krokileri

(Belediyemize 4 adet dosya verilmelidir)

10-CD Tahdit s?n?r haritas?

Yol Terki

1-Ba?vuru Dilekçesi

2-?lgili belediye taraf?ndan onaylanm?? imar plan? durumu

3-Kadastral durum

4-Yeni olu?um

5-Röleve ölçü krokileri

6-Koordinat özet çizelgesi (ölçü noktalar? dahil)

7-Alan hesaplar? (koordine özet cetveli dahil)

8-Tescil beyannamesi

9-Ölçü noktalar? röper krokileri

(Belediyemize 4 adet dosya verilmelidir)

10-CD Tahdit s?n?r haritas?

Plankote

1- Ba?vuru dilekçesi

2-Tapu kayd?

3-?mar durumu

4-Aplikasyon krokisi

5-Subasman kotu tutana?? plankotesi

6-Koordinat özet cetveli

Adres Tespiti

1-Ba?vuru Dilekçesi

2-Tapu fotokopisi

 

Yorum Kapalıdır.