Personellerimize Eğitim Semineri Verildi

  • Yazının Tarihi: 22 Eylül 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Belediye Ba?kanl???m?z ve Çukurova Kalk?nma Ajans? aras?nda imzalanan anla?ma ile personellerimize yönelik teknik destek program? kapsam?nda Mahalli ?dareler E?itim Merkezi taraf?ndan ‘Hizmetiçi E?itimi ve Kamu ?hale Kanunu Semineri’ verildi.

5 gün devam eden ve meclis salonumuzda yap?lan e?itime belediye ba?kan yard?mc?lar?m?z, birim amirlerimiz ve personellerimiz kat?ld?.

Kamu ?hale Kanunu E?itimini, ?çi?leri Bakanl??? Mahalli ?dareler’den emekli Ba?kontrolör Haluk Nalçakar verdi. 27 y?l süreyle ?çi?leri Bakanl???nda görev alan Nalçakar’?n 2008 y?l?nda emekliye ayr?larak özellikle ihale mevzuat? konusunda önemli çal??malara imza att??? biliniyor.

Çukurova Kalk?nma Ajans?ndan al?nan destekle yürütülen seminerde personellerimize Kamu ?hale Kanunu kapsam?nda yeni yönetmeliklerle getirilen son de?i?iklikler anlat?ld?.

E?itim seminerinin son gününde ise Belediye Ba?kan?m?z Saadettin Aslan ve E?itimci Ba?kontrolör Haluk Nalçakar seminere kat?lan personellerimize sertifikalar?n? verdi.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın